به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی انصاری، محبوبه روضه، کبری مشایخ کندسکلایی، صالحه گوهری وثوق، (1400). بررسی میزان انطباق کلیدواژه های پایان نامه های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با سرعنوان های موضوعی پزشکی اصطلاحنامه MeSH، مجله پژوهش پرستاری ایران، 16(72)، 1-8. magiran.com/p2325053
Mostafa Ansari, Mahboubeh Rozeh, (2021). Evaluation of the Conformity of Nursing and Midwifery Thesis Keywords of Tehran University of Medical Sciences with Medical Subject Headings of MeSH Thesaurus, Iranian Journal of Nursing Research, 16(72), 1-8. magiran.com/p2325053
مصطفی انصاری، محبوبه روضه، کبری مشایخ کندسکلایی، صالحه گوهری وثوق، بررسی میزان انطباق کلیدواژه های پایان نامه های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با سرعنوان های موضوعی پزشکی اصطلاحنامه MeSH. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1400؛ 16(72): 1-8. magiran.com/p2325053
Mostafa Ansari, Mahboubeh Rozeh, Evaluation of the Conformity of Nursing and Midwifery Thesis Keywords of Tehran University of Medical Sciences with Medical Subject Headings of MeSH Thesaurus, Iranian Journal of Nursing Research, 2021; 16(72): 1-8. magiran.com/p2325053
مصطفی انصاری، محبوبه روضه، کبری مشایخ کندسکلایی، صالحه گوهری وثوق، "بررسی میزان انطباق کلیدواژه های پایان نامه های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با سرعنوان های موضوعی پزشکی اصطلاحنامه MeSH"، مجله پژوهش پرستاری ایران 16، شماره 72 (1400): 1-8. magiran.com/p2325053
Mostafa Ansari, Mahboubeh Rozeh, "Evaluation of the Conformity of Nursing and Midwifery Thesis Keywords of Tehran University of Medical Sciences with Medical Subject Headings of MeSH Thesaurus", Iranian Journal of Nursing Research 16, no.72 (2021): 1-8. magiran.com/p2325053
مصطفی انصاری، محبوبه روضه، کبری مشایخ کندسکلایی، صالحه گوهری وثوق، (1400). 'بررسی میزان انطباق کلیدواژه های پایان نامه های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با سرعنوان های موضوعی پزشکی اصطلاحنامه MeSH'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 16(72)، صص.1-8. magiran.com/p2325053
Mostafa Ansari, Mahboubeh Rozeh, (2021). 'Evaluation of the Conformity of Nursing and Midwifery Thesis Keywords of Tehran University of Medical Sciences with Medical Subject Headings of MeSH Thesaurus', Iranian Journal of Nursing Research, 16(72), pp.1-8. magiran.com/p2325053
مصطفی انصاری؛ محبوبه روضه؛ کبری مشایخ کندسکلایی؛ صالحه گوهری وثوق. "بررسی میزان انطباق کلیدواژه های پایان نامه های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با سرعنوان های موضوعی پزشکی اصطلاحنامه MeSH". مجله پژوهش پرستاری ایران، 16 ،72 ، 1400، 1-8. magiran.com/p2325053
Mostafa Ansari; Mahboubeh Rozeh. "Evaluation of the Conformity of Nursing and Midwifery Thesis Keywords of Tehran University of Medical Sciences with Medical Subject Headings of MeSH Thesaurus", Iranian Journal of Nursing Research, 16, 72, 2021, 1-8. magiran.com/p2325053
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال