به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زمزم جوادی، معصومه بحرینی، میرزا محمد رضا شریف مقدم، (1400). تولید و بهینه سازی پلی هیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) بوسیله جدایه Aeromonas sp. EBA118 جدا شده از خاک به روش تک متغیره، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34(2)، 193-205. magiran.com/p2340396
Zamzam Javadi, Masoumeh Bahreini , Mirza Mohammadreza Sharifmoghadam, (2021). Production and optimization of Polyhedroxialkonate (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) by Aeromonas sp. EBA 118 isolated from soil using one factor at a time methodology, Journal of Molecular and Cellular Research, 34(2), 193-205. magiran.com/p2340396
زمزم جوادی، معصومه بحرینی، میرزا محمد رضا شریف مقدم، تولید و بهینه سازی پلی هیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) بوسیله جدایه Aeromonas sp. EBA118 جدا شده از خاک به روش تک متغیره. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1400؛ 34(2): 193-205. magiran.com/p2340396
Zamzam Javadi, Masoumeh Bahreini , Mirza Mohammadreza Sharifmoghadam, Production and optimization of Polyhedroxialkonate (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) by Aeromonas sp. EBA 118 isolated from soil using one factor at a time methodology, Journal of Molecular and Cellular Research, 2021; 34(2): 193-205. magiran.com/p2340396
زمزم جوادی، معصومه بحرینی، میرزا محمد رضا شریف مقدم، "تولید و بهینه سازی پلی هیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) بوسیله جدایه Aeromonas sp. EBA118 جدا شده از خاک به روش تک متغیره"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 34، شماره 2 (1400): 193-205. magiran.com/p2340396
Zamzam Javadi, Masoumeh Bahreini , Mirza Mohammadreza Sharifmoghadam, "Production and optimization of Polyhedroxialkonate (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) by Aeromonas sp. EBA 118 isolated from soil using one factor at a time methodology", Journal of Molecular and Cellular Research 34, no.2 (2021): 193-205. magiran.com/p2340396
زمزم جوادی، معصومه بحرینی، میرزا محمد رضا شریف مقدم، (1400). 'تولید و بهینه سازی پلی هیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) بوسیله جدایه Aeromonas sp. EBA118 جدا شده از خاک به روش تک متغیره'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34(2)، صص.193-205. magiran.com/p2340396
Zamzam Javadi, Masoumeh Bahreini , Mirza Mohammadreza Sharifmoghadam, (2021). 'Production and optimization of Polyhedroxialkonate (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) by Aeromonas sp. EBA 118 isolated from soil using one factor at a time methodology', Journal of Molecular and Cellular Research, 34(2), pp.193-205. magiran.com/p2340396
زمزم جوادی؛ معصومه بحرینی؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم. "تولید و بهینه سازی پلی هیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) بوسیله جدایه Aeromonas sp. EBA118 جدا شده از خاک به روش تک متغیره". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34 ،2 ، 1400، 193-205. magiran.com/p2340396
Zamzam Javadi; Masoumeh Bahreini ; Mirza Mohammadreza Sharifmoghadam. "Production and optimization of Polyhedroxialkonate (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) by Aeromonas sp. EBA 118 isolated from soil using one factor at a time methodology", Journal of Molecular and Cellular Research, 34, 2, 2021, 193-205. magiran.com/p2340396
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال