به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوگند قاسم زاده، زهرا نقش، محمد غلامی فشارکی، الهام شفیعی، (1400). اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر اضطراب، افسردگی و تنیدگی نوجوانان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت زندگی مادران آنها، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 19(2)، 185-198. magiran.com/p2343403
Sogand Ghasemzadeh, Zahra Naghsh, Mohammad Gholami Fesharaki, Elham Shafiee, (2021). The Effectiveness of a Transdiagnostic Treatment Program on Anxiety, Depression and Stress in Female Adolescents with Premenstrual Syndrome and Their Mothers' Quality of Life, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 19(2), 185-198. magiran.com/p2343403
سوگند قاسم زاده، زهرا نقش، محمد غلامی فشارکی، الهام شفیعی، اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر اضطراب، افسردگی و تنیدگی نوجوانان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت زندگی مادران آنها. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1400؛ 19(2): 185-198. magiran.com/p2343403
Sogand Ghasemzadeh, Zahra Naghsh, Mohammad Gholami Fesharaki, Elham Shafiee, The Effectiveness of a Transdiagnostic Treatment Program on Anxiety, Depression and Stress in Female Adolescents with Premenstrual Syndrome and Their Mothers' Quality of Life, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2021; 19(2): 185-198. magiran.com/p2343403
سوگند قاسم زاده، زهرا نقش، محمد غلامی فشارکی، الهام شفیعی، "اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر اضطراب، افسردگی و تنیدگی نوجوانان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت زندگی مادران آنها"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 19، شماره 2 (1400): 185-198. magiran.com/p2343403
Sogand Ghasemzadeh, Zahra Naghsh, Mohammad Gholami Fesharaki, Elham Shafiee, "The Effectiveness of a Transdiagnostic Treatment Program on Anxiety, Depression and Stress in Female Adolescents with Premenstrual Syndrome and Their Mothers' Quality of Life", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 19, no.2 (2021): 185-198. magiran.com/p2343403
سوگند قاسم زاده، زهرا نقش، محمد غلامی فشارکی، الهام شفیعی، (1400). 'اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر اضطراب، افسردگی و تنیدگی نوجوانان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت زندگی مادران آنها'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 19(2)، صص.185-198. magiran.com/p2343403
Sogand Ghasemzadeh, Zahra Naghsh, Mohammad Gholami Fesharaki, Elham Shafiee, (2021). 'The Effectiveness of a Transdiagnostic Treatment Program on Anxiety, Depression and Stress in Female Adolescents with Premenstrual Syndrome and Their Mothers' Quality of Life', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 19(2), pp.185-198. magiran.com/p2343403
سوگند قاسم زاده؛ زهرا نقش؛ محمد غلامی فشارکی؛ الهام شفیعی. "اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر اضطراب، افسردگی و تنیدگی نوجوانان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت زندگی مادران آنها". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 19 ،2 ، 1400، 185-198. magiran.com/p2343403
Sogand Ghasemzadeh; Zahra Naghsh; Mohammad Gholami Fesharaki; Elham Shafiee. "The Effectiveness of a Transdiagnostic Treatment Program on Anxiety, Depression and Stress in Female Adolescents with Premenstrual Syndrome and Their Mothers' Quality of Life", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 19, 2, 2021, 185-198. magiran.com/p2343403
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال