به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهدی مرشدی اصطهباناتی، سیف الله سیف اللهی، منصور وثوقی، (1398). بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی ساکنان شهر تهران، نشریه مطالعات جامعه شناسی، 12(1)، 125-146. magiran.com/p2347041
Seyed Mehdi Morshedi Estahbanati, Seyfollah Seyfollahi , Mansour Vosoughi, (2019). Investigating the Components of Social Capital of the Residents of Tehran, Journal of Sociology Studies, 12(1), 125-146. magiran.com/p2347041
سید مهدی مرشدی اصطهباناتی، سیف الله سیف اللهی، منصور وثوقی، بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی ساکنان شهر تهران. نشریه مطالعات جامعه شناسی، 1398؛ 12(1): 125-146. magiran.com/p2347041
Seyed Mehdi Morshedi Estahbanati, Seyfollah Seyfollahi , Mansour Vosoughi, Investigating the Components of Social Capital of the Residents of Tehran, Journal of Sociology Studies, 2019; 12(1): 125-146. magiran.com/p2347041
سید مهدی مرشدی اصطهباناتی، سیف الله سیف اللهی، منصور وثوقی، "بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی ساکنان شهر تهران"، نشریه مطالعات جامعه شناسی 12، شماره 1 (1398): 125-146. magiran.com/p2347041
Seyed Mehdi Morshedi Estahbanati, Seyfollah Seyfollahi , Mansour Vosoughi, "Investigating the Components of Social Capital of the Residents of Tehran", Journal of Sociology Studies 12, no.1 (2019): 125-146. magiran.com/p2347041
سید مهدی مرشدی اصطهباناتی، سیف الله سیف اللهی، منصور وثوقی، (1398). 'بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی ساکنان شهر تهران'، نشریه مطالعات جامعه شناسی، 12(1)، صص.125-146. magiran.com/p2347041
Seyed Mehdi Morshedi Estahbanati, Seyfollah Seyfollahi , Mansour Vosoughi, (2019). 'Investigating the Components of Social Capital of the Residents of Tehran', Journal of Sociology Studies, 12(1), pp.125-146. magiran.com/p2347041
سید مهدی مرشدی اصطهباناتی؛ سیف الله سیف اللهی؛ منصور وثوقی. "بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی ساکنان شهر تهران". نشریه مطالعات جامعه شناسی، 12 ،1 ، 1398، 125-146. magiran.com/p2347041
Seyed Mehdi Morshedi Estahbanati; Seyfollah Seyfollahi ; Mansour Vosoughi. "Investigating the Components of Social Capital of the Residents of Tehran", Journal of Sociology Studies, 12, 1, 2019, 125-146. magiran.com/p2347041
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال