به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم راشدی، اصغر شریفی، افسانه صابرگرکانی، (1400). ارائه چهارچوب ادراکی برای تبیین اثرات و پیامدهای برنامه درسی پنهان دوره اول متوسطه با استفاده از نظریه داده بنیاد، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 12(2)، 120-132. magiran.com/p2349403
Akram Rashedi, Asghar Sharifi , Afsaneh Saber Garkani, (2021). Provide a perceptual framework to explain the effects and consequences of the hidden curriculum of junior high school using data foundation theory, Educational Developement of Jundishapur, 12(2), 120-132. magiran.com/p2349403
اکرم راشدی، اصغر شریفی، افسانه صابرگرکانی، ارائه چهارچوب ادراکی برای تبیین اثرات و پیامدهای برنامه درسی پنهان دوره اول متوسطه با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1400؛ 12(2): 120-132. magiran.com/p2349403
Akram Rashedi, Asghar Sharifi , Afsaneh Saber Garkani, Provide a perceptual framework to explain the effects and consequences of the hidden curriculum of junior high school using data foundation theory, Educational Developement of Jundishapur, 2021; 12(2): 120-132. magiran.com/p2349403
اکرم راشدی، اصغر شریفی، افسانه صابرگرکانی، "ارائه چهارچوب ادراکی برای تبیین اثرات و پیامدهای برنامه درسی پنهان دوره اول متوسطه با استفاده از نظریه داده بنیاد"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 12، شماره 2 (1400): 120-132. magiran.com/p2349403
Akram Rashedi, Asghar Sharifi , Afsaneh Saber Garkani, "Provide a perceptual framework to explain the effects and consequences of the hidden curriculum of junior high school using data foundation theory", Educational Developement of Jundishapur 12, no.2 (2021): 120-132. magiran.com/p2349403
اکرم راشدی، اصغر شریفی، افسانه صابرگرکانی، (1400). 'ارائه چهارچوب ادراکی برای تبیین اثرات و پیامدهای برنامه درسی پنهان دوره اول متوسطه با استفاده از نظریه داده بنیاد'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 12(2)، صص.120-132. magiran.com/p2349403
Akram Rashedi, Asghar Sharifi , Afsaneh Saber Garkani, (2021). 'Provide a perceptual framework to explain the effects and consequences of the hidden curriculum of junior high school using data foundation theory', Educational Developement of Jundishapur, 12(2), pp.120-132. magiran.com/p2349403
اکرم راشدی؛ اصغر شریفی؛ افسانه صابرگرکانی. "ارائه چهارچوب ادراکی برای تبیین اثرات و پیامدهای برنامه درسی پنهان دوره اول متوسطه با استفاده از نظریه داده بنیاد". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 12 ،2 ، 1400، 120-132. magiran.com/p2349403
Akram Rashedi; Asghar Sharifi ; Afsaneh Saber Garkani. "Provide a perceptual framework to explain the effects and consequences of the hidden curriculum of junior high school using data foundation theory", Educational Developement of Jundishapur, 12, 2, 2021, 120-132. magiran.com/p2349403
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال