به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه نوروزی، سعید ولی پور چهارده چریک، (1400). اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه بوقناق (Eryngium campestre) بر میزان شاخص های لیپیدی سرم در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 34(3)، 208-221. magiran.com/p2368173
Masoumeh Norouzi, Saeid Valipour Chahardah Charic , (2021). The effect of Eryngium campestre hydroalcoholic extract on glucose and lipid indices of the blood in streptozotocin-induced diabetic male rats, Journal of Animan Researches, 34(3), 208-221. magiran.com/p2368173
معصومه نوروزی، سعید ولی پور چهارده چریک، اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه بوقناق (Eryngium campestre) بر میزان شاخص های لیپیدی سرم در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1400؛ 34(3): 208-221. magiran.com/p2368173
Masoumeh Norouzi, Saeid Valipour Chahardah Charic , The effect of Eryngium campestre hydroalcoholic extract on glucose and lipid indices of the blood in streptozotocin-induced diabetic male rats, Journal of Animan Researches, 2021; 34(3): 208-221. magiran.com/p2368173
معصومه نوروزی، سعید ولی پور چهارده چریک، "اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه بوقناق (Eryngium campestre) بر میزان شاخص های لیپیدی سرم در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 34، شماره 3 (1400): 208-221. magiran.com/p2368173
Masoumeh Norouzi, Saeid Valipour Chahardah Charic , "The effect of Eryngium campestre hydroalcoholic extract on glucose and lipid indices of the blood in streptozotocin-induced diabetic male rats", Journal of Animan Researches 34, no.3 (2021): 208-221. magiran.com/p2368173
معصومه نوروزی، سعید ولی پور چهارده چریک، (1400). 'اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه بوقناق (Eryngium campestre) بر میزان شاخص های لیپیدی سرم در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 34(3)، صص.208-221. magiran.com/p2368173
Masoumeh Norouzi, Saeid Valipour Chahardah Charic , (2021). 'The effect of Eryngium campestre hydroalcoholic extract on glucose and lipid indices of the blood in streptozotocin-induced diabetic male rats', Journal of Animan Researches, 34(3), pp.208-221. magiran.com/p2368173
معصومه نوروزی؛ سعید ولی پور چهارده چریک. "اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه بوقناق (Eryngium campestre) بر میزان شاخص های لیپیدی سرم در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 34 ،3 ، 1400، 208-221. magiran.com/p2368173
Masoumeh Norouzi; Saeid Valipour Chahardah Charic . "The effect of Eryngium campestre hydroalcoholic extract on glucose and lipid indices of the blood in streptozotocin-induced diabetic male rats", Journal of Animan Researches, 34, 3, 2021, 208-221. magiran.com/p2368173
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال