به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان رئوف رحیمی، شادی عزیزی، مهرداد جاویدی نژاد، امیر صادقی، (1401). بررسی اثربخشی بازی های جدی در آموزش معماری و فرایند یادگیری دانشجویان طراحی معماری دو کارشناسی، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14(36)، 51-63. magiran.com/p2373554
Mozhgan Raouf Rahimi , Shadi Azizi, Mehrdad Javidinejad, Amir Sadeghi, (2022). Investigating the Effectiveness of Serious Games in Teaching Architecture and the Process of Learning of Architectural design ǁ Students in Undergraduate course, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14(36), 51-63. magiran.com/p2373554
مژگان رئوف رحیمی، شادی عزیزی، مهرداد جاویدی نژاد، امیر صادقی، بررسی اثربخشی بازی های جدی در آموزش معماری و فرایند یادگیری دانشجویان طراحی معماری دو کارشناسی. نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 1401؛ 14(36): 51-63. magiran.com/p2373554
Mozhgan Raouf Rahimi , Shadi Azizi, Mehrdad Javidinejad, Amir Sadeghi, Investigating the Effectiveness of Serious Games in Teaching Architecture and the Process of Learning of Architectural design ǁ Students in Undergraduate course, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 2022; 14(36): 51-63. magiran.com/p2373554
مژگان رئوف رحیمی، شادی عزیزی، مهرداد جاویدی نژاد، امیر صادقی، "بررسی اثربخشی بازی های جدی در آموزش معماری و فرایند یادگیری دانشجویان طراحی معماری دو کارشناسی"، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 14، شماره 36 (1401): 51-63. magiran.com/p2373554
Mozhgan Raouf Rahimi , Shadi Azizi, Mehrdad Javidinejad, Amir Sadeghi, "Investigating the Effectiveness of Serious Games in Teaching Architecture and the Process of Learning of Architectural design ǁ Students in Undergraduate course", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning 14, no.36 (2022): 51-63. magiran.com/p2373554
مژگان رئوف رحیمی، شادی عزیزی، مهرداد جاویدی نژاد، امیر صادقی، (1401). 'بررسی اثربخشی بازی های جدی در آموزش معماری و فرایند یادگیری دانشجویان طراحی معماری دو کارشناسی'، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14(36)، صص.51-63. magiran.com/p2373554
Mozhgan Raouf Rahimi , Shadi Azizi, Mehrdad Javidinejad, Amir Sadeghi, (2022). 'Investigating the Effectiveness of Serious Games in Teaching Architecture and the Process of Learning of Architectural design ǁ Students in Undergraduate course', Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14(36), pp.51-63. magiran.com/p2373554
مژگان رئوف رحیمی؛ شادی عزیزی؛ مهرداد جاویدی نژاد؛ امیر صادقی. "بررسی اثربخشی بازی های جدی در آموزش معماری و فرایند یادگیری دانشجویان طراحی معماری دو کارشناسی". نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14 ،36 ، 1401، 51-63. magiran.com/p2373554
Mozhgan Raouf Rahimi ; Shadi Azizi; Mehrdad Javidinejad; Amir Sadeghi. "Investigating the Effectiveness of Serious Games in Teaching Architecture and the Process of Learning of Architectural design ǁ Students in Undergraduate course", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14, 36, 2022, 51-63. magiran.com/p2373554
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال