به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی کریمی، مسعود سلطانی، حسن حسن زاده، علیرضا بهزادی، نسا زمانی بختیاروند، علی شفیعی، (1400). ارزیابی بررسی ریزساختار، چسبندگی و رفتار تریبولوژیکی پوشش اکسید آلومینیوم آندی متخلخل بر روی آلیاژ آلومینیوم 5083، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 17(48)، 11-26. magiran.com/p2375036
Mohammadali Karimi, Masoud Soltani, Hassan Hassanzadeh, Ali Shafyei, Alireza Behzadi, Nesa Zamani Bakhtiarvand, (2021). Microstructural, Adhesion and Tribological behavior Investigation of Porous Anodic Aluminum Oxide Coating on 5083 Aluminum Alloy, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 17(48), 11-26. magiran.com/p2375036
محمدعلی کریمی، مسعود سلطانی، حسن حسن زاده، علیرضا بهزادی، نسا زمانی بختیاروند، علی شفیعی، ارزیابی بررسی ریزساختار، چسبندگی و رفتار تریبولوژیکی پوشش اکسید آلومینیوم آندی متخلخل بر روی آلیاژ آلومینیوم 5083. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1400؛ 17(48): 11-26. magiran.com/p2375036
Mohammadali Karimi, Masoud Soltani, Hassan Hassanzadeh, Ali Shafyei, Alireza Behzadi, Nesa Zamani Bakhtiarvand, Microstructural, Adhesion and Tribological behavior Investigation of Porous Anodic Aluminum Oxide Coating on 5083 Aluminum Alloy, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2021; 17(48): 11-26. magiran.com/p2375036
محمدعلی کریمی، مسعود سلطانی، حسن حسن زاده، علیرضا بهزادی، نسا زمانی بختیاروند، علی شفیعی، "ارزیابی بررسی ریزساختار، چسبندگی و رفتار تریبولوژیکی پوشش اکسید آلومینیوم آندی متخلخل بر روی آلیاژ آلومینیوم 5083"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 17، شماره 48 (1400): 11-26. magiran.com/p2375036
Mohammadali Karimi, Masoud Soltani, Hassan Hassanzadeh, Ali Shafyei, Alireza Behzadi, Nesa Zamani Bakhtiarvand, "Microstructural, Adhesion and Tribological behavior Investigation of Porous Anodic Aluminum Oxide Coating on 5083 Aluminum Alloy", Iranian Journal of Surface Science and Engineering 17, no.48 (2021): 11-26. magiran.com/p2375036
محمدعلی کریمی، مسعود سلطانی، حسن حسن زاده، علیرضا بهزادی، نسا زمانی بختیاروند، علی شفیعی، (1400). 'ارزیابی بررسی ریزساختار، چسبندگی و رفتار تریبولوژیکی پوشش اکسید آلومینیوم آندی متخلخل بر روی آلیاژ آلومینیوم 5083'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 17(48)، صص.11-26. magiran.com/p2375036
Mohammadali Karimi, Masoud Soltani, Hassan Hassanzadeh, Ali Shafyei, Alireza Behzadi, Nesa Zamani Bakhtiarvand, (2021). 'Microstructural, Adhesion and Tribological behavior Investigation of Porous Anodic Aluminum Oxide Coating on 5083 Aluminum Alloy', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 17(48), pp.11-26. magiran.com/p2375036
محمدعلی کریمی؛ مسعود سلطانی؛ حسن حسن زاده؛ علیرضا بهزادی؛ نسا زمانی بختیاروند؛ علی شفیعی. "ارزیابی بررسی ریزساختار، چسبندگی و رفتار تریبولوژیکی پوشش اکسید آلومینیوم آندی متخلخل بر روی آلیاژ آلومینیوم 5083". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 17 ،48 ، 1400، 11-26. magiran.com/p2375036
Mohammadali Karimi; Masoud Soltani; Hassan Hassanzadeh; Ali Shafyei; Alireza Behzadi; Nesa Zamani Bakhtiarvand. "Microstructural, Adhesion and Tribological behavior Investigation of Porous Anodic Aluminum Oxide Coating on 5083 Aluminum Alloy", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 17, 48, 2021, 11-26. magiran.com/p2375036
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال