به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید فخری دمشقیه، محمود قیوم زاده، عباسعلی حیدری، (1400). حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره)، نشریه مطالعات فقه اقتصادی، 3(3)، 31-52. magiran.com/p2382437
Majid Fakhri Damascus, Mahmoud Qayyumzadeh , Abbas Ali Heidari, (2021). Ways to escape from usury in transactions from the perspective of Fiqh of Imamiyya with an approach to the views of Imam Khomeini, Economic Jurisprudence Studies, 3(3), 31-52. magiran.com/p2382437
مجید فخری دمشقیه، محمود قیوم زاده، عباسعلی حیدری، حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره). نشریه مطالعات فقه اقتصادی، 1400؛ 3(3): 31-52. magiran.com/p2382437
Majid Fakhri Damascus, Mahmoud Qayyumzadeh , Abbas Ali Heidari, Ways to escape from usury in transactions from the perspective of Fiqh of Imamiyya with an approach to the views of Imam Khomeini, Economic Jurisprudence Studies, 2021; 3(3): 31-52. magiran.com/p2382437
مجید فخری دمشقیه، محمود قیوم زاده، عباسعلی حیدری، "حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره)"، نشریه مطالعات فقه اقتصادی 3، شماره 3 (1400): 31-52. magiran.com/p2382437
Majid Fakhri Damascus, Mahmoud Qayyumzadeh , Abbas Ali Heidari, "Ways to escape from usury in transactions from the perspective of Fiqh of Imamiyya with an approach to the views of Imam Khomeini", Economic Jurisprudence Studies 3, no.3 (2021): 31-52. magiran.com/p2382437
مجید فخری دمشقیه، محمود قیوم زاده، عباسعلی حیدری، (1400). 'حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره)'، نشریه مطالعات فقه اقتصادی، 3(3)، صص.31-52. magiran.com/p2382437
Majid Fakhri Damascus, Mahmoud Qayyumzadeh , Abbas Ali Heidari, (2021). 'Ways to escape from usury in transactions from the perspective of Fiqh of Imamiyya with an approach to the views of Imam Khomeini', Economic Jurisprudence Studies, 3(3), pp.31-52. magiran.com/p2382437
مجید فخری دمشقیه؛ محمود قیوم زاده؛ عباسعلی حیدری. "حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره)". نشریه مطالعات فقه اقتصادی، 3 ،3 ، 1400، 31-52. magiran.com/p2382437
Majid Fakhri Damascus; Mahmoud Qayyumzadeh ; Abbas Ali Heidari. "Ways to escape from usury in transactions from the perspective of Fiqh of Imamiyya with an approach to the views of Imam Khomeini", Economic Jurisprudence Studies, 3, 3, 2021, 31-52. magiran.com/p2382437
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال