به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون نقیبی، میثم ساکت حسنلوئی، علی اظهری، (1400). واکاوی فضائی-کالبدی سطح آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری با استفاده از VIKOR و ANP مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ارومیه، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 16(57)، 14. magiran.com/p2386482
Fereydoun Naghibi, Meysam Saket Hasanlouei , Ali Azhari, (2022). Spatial-Physical Analysis of the Level of Vulnerability of Urban Worn Out Texture using VIKOR and ANPCase Study: central texture of Urmia city, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 16(57), 14. magiran.com/p2386482
فریدون نقیبی، میثم ساکت حسنلوئی، علی اظهری، واکاوی فضائی-کالبدی سطح آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری با استفاده از VIKOR و ANP مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ارومیه. مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1400؛ 16(57): 14. magiran.com/p2386482
Fereydoun Naghibi, Meysam Saket Hasanlouei , Ali Azhari, Spatial-Physical Analysis of the Level of Vulnerability of Urban Worn Out Texture using VIKOR and ANPCase Study: central texture of Urmia city, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2022; 16(57): 14. magiran.com/p2386482
فریدون نقیبی، میثم ساکت حسنلوئی، علی اظهری، "واکاوی فضائی-کالبدی سطح آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری با استفاده از VIKOR و ANP مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ارومیه"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 16، شماره 57 (1400): 14. magiran.com/p2386482
Fereydoun Naghibi, Meysam Saket Hasanlouei , Ali Azhari, "Spatial-Physical Analysis of the Level of Vulnerability of Urban Worn Out Texture using VIKOR and ANPCase Study: central texture of Urmia city", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 16, no.57 (2022): 14. magiran.com/p2386482
فریدون نقیبی، میثم ساکت حسنلوئی، علی اظهری، (1400). 'واکاوی فضائی-کالبدی سطح آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری با استفاده از VIKOR و ANP مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ارومیه'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 16(57)، صص.14. magiran.com/p2386482
Fereydoun Naghibi, Meysam Saket Hasanlouei , Ali Azhari, (2022). 'Spatial-Physical Analysis of the Level of Vulnerability of Urban Worn Out Texture using VIKOR and ANPCase Study: central texture of Urmia city', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 16(57), pp.14. magiran.com/p2386482
فریدون نقیبی؛ میثم ساکت حسنلوئی؛ علی اظهری. "واکاوی فضائی-کالبدی سطح آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری با استفاده از VIKOR و ANP مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ارومیه". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 16 ،57 ، 1400، 14. magiran.com/p2386482
Fereydoun Naghibi; Meysam Saket Hasanlouei ; Ali Azhari. "Spatial-Physical Analysis of the Level of Vulnerability of Urban Worn Out Texture using VIKOR and ANPCase Study: central texture of Urmia city", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 16, 57, 2022, 14. magiran.com/p2386482
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال