به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه افشاری، سمانه سادات طباطبایی، محمدحسن غنی فر، (1400). بررسی اثربخشی آموزش هوش اجتماعی و فرهنگی بر خلاقیت و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان جویبار، فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی، 12(47)، 27-37. magiran.com/p2389623
edigheh Afshari, Samaneh Sadat Tabatabai, MohammadHassan Ghanifar, (2022). The effectiveness of social and cultural intelligence training on creativity and academic self-efficacy of female high school students in Juybar city, Journal of Analytical - Cognitive Psychology, 12(47), 27-37. magiran.com/p2389623
صدیقه افشاری، سمانه سادات طباطبایی، محمدحسن غنی فر، بررسی اثربخشی آموزش هوش اجتماعی و فرهنگی بر خلاقیت و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان جویبار. فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی، 1400؛ 12(47): 27-37. magiran.com/p2389623
edigheh Afshari, Samaneh Sadat Tabatabai, MohammadHassan Ghanifar, The effectiveness of social and cultural intelligence training on creativity and academic self-efficacy of female high school students in Juybar city, Journal of Analytical - Cognitive Psychology, 2022; 12(47): 27-37. magiran.com/p2389623
صدیقه افشاری، سمانه سادات طباطبایی، محمدحسن غنی فر، "بررسی اثربخشی آموزش هوش اجتماعی و فرهنگی بر خلاقیت و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان جویبار"، فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی 12، شماره 47 (1400): 27-37. magiran.com/p2389623
edigheh Afshari, Samaneh Sadat Tabatabai, MohammadHassan Ghanifar, "The effectiveness of social and cultural intelligence training on creativity and academic self-efficacy of female high school students in Juybar city", Journal of Analytical - Cognitive Psychology 12, no.47 (2022): 27-37. magiran.com/p2389623
صدیقه افشاری، سمانه سادات طباطبایی، محمدحسن غنی فر، (1400). 'بررسی اثربخشی آموزش هوش اجتماعی و فرهنگی بر خلاقیت و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان جویبار'، فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی، 12(47)، صص.27-37. magiran.com/p2389623
edigheh Afshari, Samaneh Sadat Tabatabai, MohammadHassan Ghanifar, (2022). 'The effectiveness of social and cultural intelligence training on creativity and academic self-efficacy of female high school students in Juybar city', Journal of Analytical - Cognitive Psychology, 12(47), pp.27-37. magiran.com/p2389623
صدیقه افشاری؛ سمانه سادات طباطبایی؛ محمدحسن غنی فر. "بررسی اثربخشی آموزش هوش اجتماعی و فرهنگی بر خلاقیت و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان جویبار". فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی، 12 ،47 ، 1400، 27-37. magiran.com/p2389623
edigheh Afshari; Samaneh Sadat Tabatabai; MohammadHassan Ghanifar. "The effectiveness of social and cultural intelligence training on creativity and academic self-efficacy of female high school students in Juybar city", Journal of Analytical - Cognitive Psychology, 12, 47, 2022, 27-37. magiran.com/p2389623
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال