به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا چارئی، سحر ذکاوت، ریحانه کشتگر قاسمی، (1400). مطالعه تطبیقی نگاره پادشاهی جمشید و تصویر دربار او در شاهنامه بایسنقری و شاه طهماسبی از منظر شمایل شناسی اروین پانوفسکی، نشریه هنرهای صناعی اسلامی، 5(1)، 65-83. magiran.com/p2405099
Abdolreza Chareie, Sahar Zekavat, Reyhaneh Keshtgare Ghasemi, (2022). A comparative study of Jamshid’s kingdom and picture of him court in the Baysonqor’s Shahnameh and Tahmasp’s Shahnameh from the viewpoint of Erwin Panofsky Iconology, Journal of Islamic Crafts, 5(1), 65-83. magiran.com/p2405099
عبدالرضا چارئی، سحر ذکاوت، ریحانه کشتگر قاسمی، مطالعه تطبیقی نگاره پادشاهی جمشید و تصویر دربار او در شاهنامه بایسنقری و شاه طهماسبی از منظر شمایل شناسی اروین پانوفسکی. نشریه هنرهای صناعی اسلامی، 1400؛ 5(1): 65-83. magiran.com/p2405099
Abdolreza Chareie, Sahar Zekavat, Reyhaneh Keshtgare Ghasemi, A comparative study of Jamshid’s kingdom and picture of him court in the Baysonqor’s Shahnameh and Tahmasp’s Shahnameh from the viewpoint of Erwin Panofsky Iconology, Journal of Islamic Crafts, 2022; 5(1): 65-83. magiran.com/p2405099
عبدالرضا چارئی، سحر ذکاوت، ریحانه کشتگر قاسمی، "مطالعه تطبیقی نگاره پادشاهی جمشید و تصویر دربار او در شاهنامه بایسنقری و شاه طهماسبی از منظر شمایل شناسی اروین پانوفسکی"، نشریه هنرهای صناعی اسلامی 5، شماره 1 (1400): 65-83. magiran.com/p2405099
Abdolreza Chareie, Sahar Zekavat, Reyhaneh Keshtgare Ghasemi, "A comparative study of Jamshid’s kingdom and picture of him court in the Baysonqor’s Shahnameh and Tahmasp’s Shahnameh from the viewpoint of Erwin Panofsky Iconology", Journal of Islamic Crafts 5, no.1 (2022): 65-83. magiran.com/p2405099
عبدالرضا چارئی، سحر ذکاوت، ریحانه کشتگر قاسمی، (1400). 'مطالعه تطبیقی نگاره پادشاهی جمشید و تصویر دربار او در شاهنامه بایسنقری و شاه طهماسبی از منظر شمایل شناسی اروین پانوفسکی'، نشریه هنرهای صناعی اسلامی، 5(1)، صص.65-83. magiran.com/p2405099
Abdolreza Chareie, Sahar Zekavat, Reyhaneh Keshtgare Ghasemi, (2022). 'A comparative study of Jamshid’s kingdom and picture of him court in the Baysonqor’s Shahnameh and Tahmasp’s Shahnameh from the viewpoint of Erwin Panofsky Iconology', Journal of Islamic Crafts, 5(1), pp.65-83. magiran.com/p2405099
عبدالرضا چارئی؛ سحر ذکاوت؛ ریحانه کشتگر قاسمی. "مطالعه تطبیقی نگاره پادشاهی جمشید و تصویر دربار او در شاهنامه بایسنقری و شاه طهماسبی از منظر شمایل شناسی اروین پانوفسکی". نشریه هنرهای صناعی اسلامی، 5 ،1 ، 1400، 65-83. magiran.com/p2405099
Abdolreza Chareie; Sahar Zekavat; Reyhaneh Keshtgare Ghasemi. "A comparative study of Jamshid’s kingdom and picture of him court in the Baysonqor’s Shahnameh and Tahmasp’s Shahnameh from the viewpoint of Erwin Panofsky Iconology", Journal of Islamic Crafts, 5, 1, 2022, 65-83. magiran.com/p2405099
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال