به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه حاج نوروزی، محسن پورکرمانی، مهران آرین، زهرا ملکی، علی سلگی، (1401). ارزیابی فعالیت زمین ساختی ناحیه گلپایگان با استفاده از شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان و پتانسیل حرکت گسل های جنبا (مطالعه موردی شمال باختر هندی کوش تا جنوب خاور دره بید)، فصلنامه کواترنری ایران، 7(25)، 696-713. magiran.com/p2413414
Nafiseh Hajnorouzi, Mohsen Pourkermani, Mehran Arian, Zahra Maleki, Ali Solgi, (2022). Evaluation of tectonic activity in Golpayegan area using Smf index and Movement Potential of Active Faults (A Case Study of Northwest Hendikush To the southeast of the Dareh Bid), Quaternery journal of Iran, 7(25), 696-713. magiran.com/p2413414
نفیسه حاج نوروزی، محسن پورکرمانی، مهران آرین، زهرا ملکی، علی سلگی، ارزیابی فعالیت زمین ساختی ناحیه گلپایگان با استفاده از شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان و پتانسیل حرکت گسل های جنبا (مطالعه موردی شمال باختر هندی کوش تا جنوب خاور دره بید). فصلنامه کواترنری ایران، 1401؛ 7(25): 696-713. magiran.com/p2413414
Nafiseh Hajnorouzi, Mohsen Pourkermani, Mehran Arian, Zahra Maleki, Ali Solgi, Evaluation of tectonic activity in Golpayegan area using Smf index and Movement Potential of Active Faults (A Case Study of Northwest Hendikush To the southeast of the Dareh Bid), Quaternery journal of Iran, 2022; 7(25): 696-713. magiran.com/p2413414
نفیسه حاج نوروزی، محسن پورکرمانی، مهران آرین، زهرا ملکی، علی سلگی، "ارزیابی فعالیت زمین ساختی ناحیه گلپایگان با استفاده از شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان و پتانسیل حرکت گسل های جنبا (مطالعه موردی شمال باختر هندی کوش تا جنوب خاور دره بید)"، فصلنامه کواترنری ایران 7، شماره 25 (1401): 696-713. magiran.com/p2413414
Nafiseh Hajnorouzi, Mohsen Pourkermani, Mehran Arian, Zahra Maleki, Ali Solgi, "Evaluation of tectonic activity in Golpayegan area using Smf index and Movement Potential of Active Faults (A Case Study of Northwest Hendikush To the southeast of the Dareh Bid)", Quaternery journal of Iran 7, no.25 (2022): 696-713. magiran.com/p2413414
نفیسه حاج نوروزی، محسن پورکرمانی، مهران آرین، زهرا ملکی، علی سلگی، (1401). 'ارزیابی فعالیت زمین ساختی ناحیه گلپایگان با استفاده از شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان و پتانسیل حرکت گسل های جنبا (مطالعه موردی شمال باختر هندی کوش تا جنوب خاور دره بید)'، فصلنامه کواترنری ایران، 7(25)، صص.696-713. magiran.com/p2413414
Nafiseh Hajnorouzi, Mohsen Pourkermani, Mehran Arian, Zahra Maleki, Ali Solgi, (2022). 'Evaluation of tectonic activity in Golpayegan area using Smf index and Movement Potential of Active Faults (A Case Study of Northwest Hendikush To the southeast of the Dareh Bid)', Quaternery journal of Iran, 7(25), pp.696-713. magiran.com/p2413414
نفیسه حاج نوروزی؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ زهرا ملکی؛ علی سلگی. "ارزیابی فعالیت زمین ساختی ناحیه گلپایگان با استفاده از شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان و پتانسیل حرکت گسل های جنبا (مطالعه موردی شمال باختر هندی کوش تا جنوب خاور دره بید)". فصلنامه کواترنری ایران، 7 ،25 ، 1401، 696-713. magiran.com/p2413414
Nafiseh Hajnorouzi; Mohsen Pourkermani; Mehran Arian; Zahra Maleki; Ali Solgi. "Evaluation of tectonic activity in Golpayegan area using Smf index and Movement Potential of Active Faults (A Case Study of Northwest Hendikush To the southeast of the Dareh Bid)", Quaternery journal of Iran, 7, 25, 2022, 696-713. magiran.com/p2413414
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال