به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی صبوری، رحیم سرور، حمیدرضا جودکی، فاطمه ادیبی سعدی نژاد، (1401). واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 11(44)، 75-88. magiran.com/p2413712
mojtaba sabouri, Rahim Sarvar , Hamidreza Joudaki, fatemeh adibi sadi nezhad, (2022). Analysis of histrocial and futuristic factors affecting the privacy of Iranian Islamic cities; Case study of Tehran metropolitan area, Journal of Studies On Iranian - Islamic City, 11(44), 75-88. magiran.com/p2413712
مجتبی صبوری، رحیم سرور، حمیدرضا جودکی، فاطمه ادیبی سعدی نژاد، واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران. فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 1401؛ 11(44): 75-88. magiran.com/p2413712
mojtaba sabouri, Rahim Sarvar , Hamidreza Joudaki, fatemeh adibi sadi nezhad, Analysis of histrocial and futuristic factors affecting the privacy of Iranian Islamic cities; Case study of Tehran metropolitan area, Journal of Studies On Iranian - Islamic City, 2022; 11(44): 75-88. magiran.com/p2413712
مجتبی صبوری، رحیم سرور، حمیدرضا جودکی، فاطمه ادیبی سعدی نژاد، "واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران"، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی 11، شماره 44 (1401): 75-88. magiran.com/p2413712
mojtaba sabouri, Rahim Sarvar , Hamidreza Joudaki, fatemeh adibi sadi nezhad, "Analysis of histrocial and futuristic factors affecting the privacy of Iranian Islamic cities; Case study of Tehran metropolitan area", Journal of Studies On Iranian - Islamic City 11, no.44 (2022): 75-88. magiran.com/p2413712
مجتبی صبوری، رحیم سرور، حمیدرضا جودکی، فاطمه ادیبی سعدی نژاد، (1401). 'واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران'، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 11(44)، صص.75-88. magiran.com/p2413712
mojtaba sabouri, Rahim Sarvar , Hamidreza Joudaki, fatemeh adibi sadi nezhad, (2022). 'Analysis of histrocial and futuristic factors affecting the privacy of Iranian Islamic cities; Case study of Tehran metropolitan area', Journal of Studies On Iranian - Islamic City, 11(44), pp.75-88. magiran.com/p2413712
مجتبی صبوری؛ رحیم سرور؛ حمیدرضا جودکی؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد. "واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران". فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 11 ،44 ، 1401، 75-88. magiran.com/p2413712
mojtaba sabouri; Rahim Sarvar ; Hamidreza Joudaki; fatemeh adibi sadi nezhad. "Analysis of histrocial and futuristic factors affecting the privacy of Iranian Islamic cities; Case study of Tehran metropolitan area", Journal of Studies On Iranian - Islamic City, 11, 44, 2022, 75-88. magiran.com/p2413712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال