به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
باقر افتخاری سیس، غلامرضا گوهری، اصغر محمدی، حسام الدین یونسی عراقی، علی اکبری، محمد کاظم بهرامی، Matthew Paige، (1401). سنتز کمپلکس های آهن با EDDHA اصلاح شده و کاربرد آن در انتقال ریز مغذی آهن به گیاهان، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 40(1)، 1-9. magiran.com/p2417112
Bagher Eftekhari-Sis , Gholamreza Gohari, Asghar Mohammadi, Hessamaddin Younesi Araghi, Ali Akbari, Mohammad Kazem Bahrami, Matthew Paige, (2022). Synthesis of Fe-Modified EDDHA Complexes and Their Application for Fe Micro-Nutrition for Plants, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 40(1), 1-9. magiran.com/p2417112
باقر افتخاری سیس، غلامرضا گوهری، اصغر محمدی، حسام الدین یونسی عراقی، علی اکبری، محمد کاظم بهرامی، Matthew Paige، سنتز کمپلکس های آهن با EDDHA اصلاح شده و کاربرد آن در انتقال ریز مغذی آهن به گیاهان. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 1401؛ 40(1): 1-9. magiran.com/p2417112
Bagher Eftekhari-Sis , Gholamreza Gohari, Asghar Mohammadi, Hessamaddin Younesi Araghi, Ali Akbari, Mohammad Kazem Bahrami, Matthew Paige, Synthesis of Fe-Modified EDDHA Complexes and Their Application for Fe Micro-Nutrition for Plants, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2022; 40(1): 1-9. magiran.com/p2417112
باقر افتخاری سیس، غلامرضا گوهری، اصغر محمدی، حسام الدین یونسی عراقی، علی اکبری، محمد کاظم بهرامی، Matthew Paige، "سنتز کمپلکس های آهن با EDDHA اصلاح شده و کاربرد آن در انتقال ریز مغذی آهن به گیاهان"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 40، شماره 1 (1401): 1-9. magiran.com/p2417112
Bagher Eftekhari-Sis , Gholamreza Gohari, Asghar Mohammadi, Hessamaddin Younesi Araghi, Ali Akbari, Mohammad Kazem Bahrami, Matthew Paige, "Synthesis of Fe-Modified EDDHA Complexes and Their Application for Fe Micro-Nutrition for Plants", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 40, no.1 (2022): 1-9. magiran.com/p2417112
باقر افتخاری سیس، غلامرضا گوهری، اصغر محمدی، حسام الدین یونسی عراقی، علی اکبری، محمد کاظم بهرامی، Matthew Paige، (1401). 'سنتز کمپلکس های آهن با EDDHA اصلاح شده و کاربرد آن در انتقال ریز مغذی آهن به گیاهان'، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 40(1)، صص.1-9. magiran.com/p2417112
Bagher Eftekhari-Sis , Gholamreza Gohari, Asghar Mohammadi, Hessamaddin Younesi Araghi, Ali Akbari, Mohammad Kazem Bahrami, Matthew Paige, (2022). 'Synthesis of Fe-Modified EDDHA Complexes and Their Application for Fe Micro-Nutrition for Plants', Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 40(1), pp.1-9. magiran.com/p2417112
باقر افتخاری سیس؛ غلامرضا گوهری؛ اصغر محمدی؛ حسام الدین یونسی عراقی؛ علی اکبری؛ محمد کاظم بهرامی؛ Matthew Paige. "سنتز کمپلکس های آهن با EDDHA اصلاح شده و کاربرد آن در انتقال ریز مغذی آهن به گیاهان". نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 40 ،1 ، 1401، 1-9. magiran.com/p2417112
Bagher Eftekhari-Sis ; Gholamreza Gohari; Asghar Mohammadi; Hessamaddin Younesi Araghi; Ali Akbari; Mohammad Kazem Bahrami; Matthew Paige. "Synthesis of Fe-Modified EDDHA Complexes and Their Application for Fe Micro-Nutrition for Plants", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 40, 1, 2022, 1-9. magiran.com/p2417112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال