به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین حمیدی، ابراهیم علیجانپور، نادیا بنی هاشم، میثم قربانپور، کوروش جعفرکاظمی، (1401). مقایسه تجویز بولوس با انفوزیون مداوم سولفات منیزیم وریدی در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه کور، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 24(13)، 9-16. magiran.com/p2418695
Seyed Hossein Hamidi , Ebrahim Alijanpour, Nadia Banihashem, Meysam Ghorbanpour, Kourosh Jafar Kazemi, (2022). Bolus administration versus continuous infusion of intravenous magnesium sulfate in prevention of shivering following cesarean section under spinal anesthesia: a single-blind randomized clinical trial study, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 24(13), 9-16. magiran.com/p2418695
سید حسین حمیدی، ابراهیم علیجانپور، نادیا بنی هاشم، میثم قربانپور، کوروش جعفرکاظمی، مقایسه تجویز بولوس با انفوزیون مداوم سولفات منیزیم وریدی در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه کور. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1401؛ 24(13): 9-16. magiran.com/p2418695
Seyed Hossein Hamidi , Ebrahim Alijanpour, Nadia Banihashem, Meysam Ghorbanpour, Kourosh Jafar Kazemi, Bolus administration versus continuous infusion of intravenous magnesium sulfate in prevention of shivering following cesarean section under spinal anesthesia: a single-blind randomized clinical trial study, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2022; 24(13): 9-16. magiran.com/p2418695
سید حسین حمیدی، ابراهیم علیجانپور، نادیا بنی هاشم، میثم قربانپور، کوروش جعفرکاظمی، "مقایسه تجویز بولوس با انفوزیون مداوم سولفات منیزیم وریدی در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه کور"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 24، شماره 13 (1401): 9-16. magiran.com/p2418695
Seyed Hossein Hamidi , Ebrahim Alijanpour, Nadia Banihashem, Meysam Ghorbanpour, Kourosh Jafar Kazemi, "Bolus administration versus continuous infusion of intravenous magnesium sulfate in prevention of shivering following cesarean section under spinal anesthesia: a single-blind randomized clinical trial study", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 24, no.13 (2022): 9-16. magiran.com/p2418695
سید حسین حمیدی، ابراهیم علیجانپور، نادیا بنی هاشم، میثم قربانپور، کوروش جعفرکاظمی، (1401). 'مقایسه تجویز بولوس با انفوزیون مداوم سولفات منیزیم وریدی در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه کور'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 24(13)، صص.9-16. magiran.com/p2418695
Seyed Hossein Hamidi , Ebrahim Alijanpour, Nadia Banihashem, Meysam Ghorbanpour, Kourosh Jafar Kazemi, (2022). 'Bolus administration versus continuous infusion of intravenous magnesium sulfate in prevention of shivering following cesarean section under spinal anesthesia: a single-blind randomized clinical trial study', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 24(13), pp.9-16. magiran.com/p2418695
سید حسین حمیدی؛ ابراهیم علیجانپور؛ نادیا بنی هاشم؛ میثم قربانپور؛ کوروش جعفرکاظمی. "مقایسه تجویز بولوس با انفوزیون مداوم سولفات منیزیم وریدی در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه کور". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 24 ،13 ، 1401، 9-16. magiran.com/p2418695
Seyed Hossein Hamidi ; Ebrahim Alijanpour; Nadia Banihashem; Meysam Ghorbanpour; Kourosh Jafar Kazemi. "Bolus administration versus continuous infusion of intravenous magnesium sulfate in prevention of shivering following cesarean section under spinal anesthesia: a single-blind randomized clinical trial study", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 24, 13, 2022, 9-16. magiran.com/p2418695
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال