به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آواره علی حسن، حمیدرضا عامری سیاهویی، (1401). ارزیابی کیفیت شاخص های سیمای شهری بر رفتار شهروندان موردی، خیابان اصلی شهر رانیه (دروازه)، اقلیم کردستان عراق، فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط، 2(8)، 4. magiran.com/p2418858
Awara Hasan Ali , HamidReza Ameri Siyahouei, (2022). Assessing the quality of urban appearance indicators on the behavior of occasional citizens, the main street of the city of Rania (Darwazeh), Iraq Kurdistan, Journal of research in urban planning and architecture of Environment Identity, 2(8), 4. magiran.com/p2418858
آواره علی حسن، حمیدرضا عامری سیاهویی، ارزیابی کیفیت شاخص های سیمای شهری بر رفتار شهروندان موردی، خیابان اصلی شهر رانیه (دروازه)، اقلیم کردستان عراق. فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط، 1401؛ 2(8): 4. magiran.com/p2418858
Awara Hasan Ali , HamidReza Ameri Siyahouei, Assessing the quality of urban appearance indicators on the behavior of occasional citizens, the main street of the city of Rania (Darwazeh), Iraq Kurdistan, Journal of research in urban planning and architecture of Environment Identity, 2022; 2(8): 4. magiran.com/p2418858
آواره علی حسن، حمیدرضا عامری سیاهویی، "ارزیابی کیفیت شاخص های سیمای شهری بر رفتار شهروندان موردی، خیابان اصلی شهر رانیه (دروازه)، اقلیم کردستان عراق"، فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط 2، شماره 8 (1401): 4. magiran.com/p2418858
Awara Hasan Ali , HamidReza Ameri Siyahouei, "Assessing the quality of urban appearance indicators on the behavior of occasional citizens, the main street of the city of Rania (Darwazeh), Iraq Kurdistan", Journal of research in urban planning and architecture of Environment Identity 2, no.8 (2022): 4. magiran.com/p2418858
آواره علی حسن، حمیدرضا عامری سیاهویی، (1401). 'ارزیابی کیفیت شاخص های سیمای شهری بر رفتار شهروندان موردی، خیابان اصلی شهر رانیه (دروازه)، اقلیم کردستان عراق'، فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط، 2(8)، صص.4. magiran.com/p2418858
Awara Hasan Ali , HamidReza Ameri Siyahouei, (2022). 'Assessing the quality of urban appearance indicators on the behavior of occasional citizens, the main street of the city of Rania (Darwazeh), Iraq Kurdistan', Journal of research in urban planning and architecture of Environment Identity, 2(8), pp.4. magiran.com/p2418858
آواره علی حسن؛ حمیدرضا عامری سیاهویی. "ارزیابی کیفیت شاخص های سیمای شهری بر رفتار شهروندان موردی، خیابان اصلی شهر رانیه (دروازه)، اقلیم کردستان عراق". فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط، 2 ،8 ، 1401، 4. magiran.com/p2418858
Awara Hasan Ali ; HamidReza Ameri Siyahouei. "Assessing the quality of urban appearance indicators on the behavior of occasional citizens, the main street of the city of Rania (Darwazeh), Iraq Kurdistan", Journal of research in urban planning and architecture of Environment Identity, 2, 8, 2022, 4. magiran.com/p2418858
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال