به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید رحیمیان، عباس عباس پور، سعید غیاثی ندوشن، غلامرضا گرایی نژاد، هادی غریب، (1401). تحلیل محتوای مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها با تاکید بر آثار مالی مصوبات و حوزه اثرگذاری؛ مورد مطالعه دانشگاه های منتخب سطح 2، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 27(4)، 83-110. magiran.com/p2420572
Hamid Rahimian, Abbas Abbaspour, Saeed Ghiasi Nodooshan, Gholamreza Geraee Nejad, Hadi Gharib, (2022). Content analysis of university board of trustees' approvals, with emphasis on the financial implications of approvals and scope; Case study of selected second level universities, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 27(4), 83-110. magiran.com/p2420572
حمید رحیمیان، عباس عباس پور، سعید غیاثی ندوشن، غلامرضا گرایی نژاد، هادی غریب، تحلیل محتوای مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها با تاکید بر آثار مالی مصوبات و حوزه اثرگذاری؛ مورد مطالعه دانشگاه های منتخب سطح 2. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1401؛ 27(4): 83-110. magiran.com/p2420572
Hamid Rahimian, Abbas Abbaspour, Saeed Ghiasi Nodooshan, Gholamreza Geraee Nejad, Hadi Gharib, Content analysis of university board of trustees' approvals, with emphasis on the financial implications of approvals and scope; Case study of selected second level universities, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 2022; 27(4): 83-110. magiran.com/p2420572
حمید رحیمیان، عباس عباس پور، سعید غیاثی ندوشن، غلامرضا گرایی نژاد، هادی غریب، "تحلیل محتوای مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها با تاکید بر آثار مالی مصوبات و حوزه اثرگذاری؛ مورد مطالعه دانشگاه های منتخب سطح 2"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 27، شماره 4 (1401): 83-110. magiran.com/p2420572
Hamid Rahimian, Abbas Abbaspour, Saeed Ghiasi Nodooshan, Gholamreza Geraee Nejad, Hadi Gharib, "Content analysis of university board of trustees' approvals, with emphasis on the financial implications of approvals and scope; Case study of selected second level universities", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education 27, no.4 (2022): 83-110. magiran.com/p2420572
حمید رحیمیان، عباس عباس پور، سعید غیاثی ندوشن، غلامرضا گرایی نژاد، هادی غریب، (1401). 'تحلیل محتوای مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها با تاکید بر آثار مالی مصوبات و حوزه اثرگذاری؛ مورد مطالعه دانشگاه های منتخب سطح 2'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 27(4)، صص.83-110. magiran.com/p2420572
Hamid Rahimian, Abbas Abbaspour, Saeed Ghiasi Nodooshan, Gholamreza Geraee Nejad, Hadi Gharib, (2022). 'Content analysis of university board of trustees' approvals, with emphasis on the financial implications of approvals and scope; Case study of selected second level universities', Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 27(4), pp.83-110. magiran.com/p2420572
حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ هادی غریب. "تحلیل محتوای مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها با تاکید بر آثار مالی مصوبات و حوزه اثرگذاری؛ مورد مطالعه دانشگاه های منتخب سطح 2". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 27 ،4 ، 1401، 83-110. magiran.com/p2420572
Hamid Rahimian; Abbas Abbaspour; Saeed Ghiasi Nodooshan; Gholamreza Geraee Nejad; Hadi Gharib. "Content analysis of university board of trustees' approvals, with emphasis on the financial implications of approvals and scope; Case study of selected second level universities", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 27, 4, 2022, 83-110. magiran.com/p2420572
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال