به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری ازندریانی، غلامرضا خویی نژاد، حسین اکبری امرغان، (1401). مقایسه اثربخشی درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی هیجانی، بهزیستی روانشناختی زوجین، نشریه خانواده درمانی کاربردی، 3(1)، 223-242. magiran.com/p2421679
Mehri Azandaryani, Gholamreza Khoyinejad , Hosein Akbariamarghan, (2022). Comparison of the effectiveness of emotion-based therapy and acceptance and commitment-based therapy on emotional self-regulation, psychological well-being in couples, Journal of Applied Family Therapy, 3(1), 223-242. magiran.com/p2421679
مهری ازندریانی، غلامرضا خویی نژاد، حسین اکبری امرغان، مقایسه اثربخشی درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی هیجانی، بهزیستی روانشناختی زوجین. نشریه خانواده درمانی کاربردی، 1401؛ 3(1): 223-242. magiran.com/p2421679
Mehri Azandaryani, Gholamreza Khoyinejad , Hosein Akbariamarghan, Comparison of the effectiveness of emotion-based therapy and acceptance and commitment-based therapy on emotional self-regulation, psychological well-being in couples, Journal of Applied Family Therapy, 2022; 3(1): 223-242. magiran.com/p2421679
مهری ازندریانی، غلامرضا خویی نژاد، حسین اکبری امرغان، "مقایسه اثربخشی درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی هیجانی، بهزیستی روانشناختی زوجین"، نشریه خانواده درمانی کاربردی 3، شماره 1 (1401): 223-242. magiran.com/p2421679
Mehri Azandaryani, Gholamreza Khoyinejad , Hosein Akbariamarghan, "Comparison of the effectiveness of emotion-based therapy and acceptance and commitment-based therapy on emotional self-regulation, psychological well-being in couples", Journal of Applied Family Therapy 3, no.1 (2022): 223-242. magiran.com/p2421679
مهری ازندریانی، غلامرضا خویی نژاد، حسین اکبری امرغان، (1401). 'مقایسه اثربخشی درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی هیجانی، بهزیستی روانشناختی زوجین'، نشریه خانواده درمانی کاربردی، 3(1)، صص.223-242. magiran.com/p2421679
Mehri Azandaryani, Gholamreza Khoyinejad , Hosein Akbariamarghan, (2022). 'Comparison of the effectiveness of emotion-based therapy and acceptance and commitment-based therapy on emotional self-regulation, psychological well-being in couples', Journal of Applied Family Therapy, 3(1), pp.223-242. magiran.com/p2421679
مهری ازندریانی؛ غلامرضا خویی نژاد؛ حسین اکبری امرغان. "مقایسه اثربخشی درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی هیجانی، بهزیستی روانشناختی زوجین". نشریه خانواده درمانی کاربردی، 3 ،1 ، 1401، 223-242. magiran.com/p2421679
Mehri Azandaryani; Gholamreza Khoyinejad ; Hosein Akbariamarghan. "Comparison of the effectiveness of emotion-based therapy and acceptance and commitment-based therapy on emotional self-regulation, psychological well-being in couples", Journal of Applied Family Therapy, 3, 1, 2022, 223-242. magiran.com/p2421679
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال