به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدجواد عباس زاده، رامین مدنی، عباس غفاری، (1401). تحلیل تاثیر چیدمان فضایی بر میزان آسایش آکوستیکی در واحدهای مسکونی آپارتمانی معاصر (مطالعه موردی: مسکن آپارتمانی شهر تبریز)، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 11(39)، 73-86. magiran.com/p2422779
Mohamadjavad Abbaszadeh, Ramin Madani, Abbas Ghafari, (2022). Analysis of the effect of spatial arrangement on the level of acoustic comfort in contemporary apartment housing units(Case study: Apartment housing in Tabriz), Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 11(39), 73-86. magiran.com/p2422779
محمدجواد عباس زاده، رامین مدنی، عباس غفاری، تحلیل تاثیر چیدمان فضایی بر میزان آسایش آکوستیکی در واحدهای مسکونی آپارتمانی معاصر (مطالعه موردی: مسکن آپارتمانی شهر تبریز). فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 1401؛ 11(39): 73-86. magiran.com/p2422779
Mohamadjavad Abbaszadeh, Ramin Madani, Abbas Ghafari, Analysis of the effect of spatial arrangement on the level of acoustic comfort in contemporary apartment housing units(Case study: Apartment housing in Tabriz), Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 2022; 11(39): 73-86. magiran.com/p2422779
محمدجواد عباس زاده، رامین مدنی، عباس غفاری، "تحلیل تاثیر چیدمان فضایی بر میزان آسایش آکوستیکی در واحدهای مسکونی آپارتمانی معاصر (مطالعه موردی: مسکن آپارتمانی شهر تبریز)"، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار 11، شماره 39 (1401): 73-86. magiran.com/p2422779
Mohamadjavad Abbaszadeh, Ramin Madani, Abbas Ghafari, "Analysis of the effect of spatial arrangement on the level of acoustic comfort in contemporary apartment housing units(Case study: Apartment housing in Tabriz)", Haft Hesar Journal of Environmental Studies 11, no.39 (2022): 73-86. magiran.com/p2422779
محمدجواد عباس زاده، رامین مدنی، عباس غفاری، (1401). 'تحلیل تاثیر چیدمان فضایی بر میزان آسایش آکوستیکی در واحدهای مسکونی آپارتمانی معاصر (مطالعه موردی: مسکن آپارتمانی شهر تبریز)'، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 11(39)، صص.73-86. magiran.com/p2422779
Mohamadjavad Abbaszadeh, Ramin Madani, Abbas Ghafari, (2022). 'Analysis of the effect of spatial arrangement on the level of acoustic comfort in contemporary apartment housing units(Case study: Apartment housing in Tabriz)', Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 11(39), pp.73-86. magiran.com/p2422779
محمدجواد عباس زاده؛ رامین مدنی؛ عباس غفاری. "تحلیل تاثیر چیدمان فضایی بر میزان آسایش آکوستیکی در واحدهای مسکونی آپارتمانی معاصر (مطالعه موردی: مسکن آپارتمانی شهر تبریز)". فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 11 ،39 ، 1401، 73-86. magiran.com/p2422779
Mohamadjavad Abbaszadeh; Ramin Madani; Abbas Ghafari. "Analysis of the effect of spatial arrangement on the level of acoustic comfort in contemporary apartment housing units(Case study: Apartment housing in Tabriz)", Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 11, 39, 2022, 73-86. magiran.com/p2422779
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال