به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو شفاعتی، رضا ولیزاده، اکبر رحیمی، علی پناهی، (1401). تحلیلی بر نقش توسعه هوشمند شهری در توسعه میان افزای مناطق فرسوده تبریز نمونه پژوهش: منطقه 8 تبریز، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 33(1)، 113-132. magiran.com/p2425116
Arezoo Shafaati, Reza Valizade, Akbar Rahimi , Ali Panahi, (2022). The Role of Smart Urban Development in the Development of the Dilapidated Areas of Tabriz City:A Case Study of 8th District of Tabriz, Geography and Environmental Planning, 33(1), 113-132. magiran.com/p2425116
آرزو شفاعتی، رضا ولیزاده، اکبر رحیمی، علی پناهی، تحلیلی بر نقش توسعه هوشمند شهری در توسعه میان افزای مناطق فرسوده تبریز نمونه پژوهش: منطقه 8 تبریز. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1401؛ 33(1): 113-132. magiran.com/p2425116
Arezoo Shafaati, Reza Valizade, Akbar Rahimi , Ali Panahi, The Role of Smart Urban Development in the Development of the Dilapidated Areas of Tabriz City:A Case Study of 8th District of Tabriz, Geography and Environmental Planning, 2022; 33(1): 113-132. magiran.com/p2425116
آرزو شفاعتی، رضا ولیزاده، اکبر رحیمی، علی پناهی، "تحلیلی بر نقش توسعه هوشمند شهری در توسعه میان افزای مناطق فرسوده تبریز نمونه پژوهش: منطقه 8 تبریز"، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 33، شماره 1 (1401): 113-132. magiran.com/p2425116
Arezoo Shafaati, Reza Valizade, Akbar Rahimi , Ali Panahi, "The Role of Smart Urban Development in the Development of the Dilapidated Areas of Tabriz City:A Case Study of 8th District of Tabriz", Geography and Environmental Planning 33, no.1 (2022): 113-132. magiran.com/p2425116
آرزو شفاعتی، رضا ولیزاده، اکبر رحیمی، علی پناهی، (1401). 'تحلیلی بر نقش توسعه هوشمند شهری در توسعه میان افزای مناطق فرسوده تبریز نمونه پژوهش: منطقه 8 تبریز'، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 33(1)، صص.113-132. magiran.com/p2425116
Arezoo Shafaati, Reza Valizade, Akbar Rahimi , Ali Panahi, (2022). 'The Role of Smart Urban Development in the Development of the Dilapidated Areas of Tabriz City:A Case Study of 8th District of Tabriz', Geography and Environmental Planning, 33(1), pp.113-132. magiran.com/p2425116
آرزو شفاعتی؛ رضا ولیزاده؛ اکبر رحیمی؛ علی پناهی. "تحلیلی بر نقش توسعه هوشمند شهری در توسعه میان افزای مناطق فرسوده تبریز نمونه پژوهش: منطقه 8 تبریز". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 33 ،1 ، 1401، 113-132. magiran.com/p2425116
Arezoo Shafaati; Reza Valizade; Akbar Rahimi ; Ali Panahi. "The Role of Smart Urban Development in the Development of the Dilapidated Areas of Tabriz City:A Case Study of 8th District of Tabriz", Geography and Environmental Planning, 33, 1, 2022, 113-132. magiran.com/p2425116
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال