به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم قلی پور، فرشاد شاکریان، علی زاهدمهر، شیوا ایرانی، مهشید ملکوتیان، سیدجواد مولی، (1401). اهمیت تمایز قلبی سلولهای بنیادی جنینی انسانی درشناسایی بیومارکرهای مرتبط با بیماریهای قلبی، مجله علوم پزشکی رازی، 28(213)، 153-165. magiran.com/p2429595
Akram Gholipour, Farshad Shakerian, Ali Zahedmehr, Shiva Irani, Mahshid Malakootian, Seyed Javad Mowla, (2022). The Importance of Cardiac Differentiation of Human Embryonic Stem Cells in Identifying Biomarkers Associated with Heart Disease, Razi Journal of Medical Sciences, 28(213), 153-165. magiran.com/p2429595
اکرم قلی پور، فرشاد شاکریان، علی زاهدمهر، شیوا ایرانی، مهشید ملکوتیان، سیدجواد مولی، اهمیت تمایز قلبی سلولهای بنیادی جنینی انسانی درشناسایی بیومارکرهای مرتبط با بیماریهای قلبی. مجله علوم پزشکی رازی، 1401؛ 28(213): 153-165. magiran.com/p2429595
Akram Gholipour, Farshad Shakerian, Ali Zahedmehr, Shiva Irani, Mahshid Malakootian, Seyed Javad Mowla, The Importance of Cardiac Differentiation of Human Embryonic Stem Cells in Identifying Biomarkers Associated with Heart Disease, Razi Journal of Medical Sciences, 2022; 28(213): 153-165. magiran.com/p2429595
اکرم قلی پور، فرشاد شاکریان، علی زاهدمهر، شیوا ایرانی، مهشید ملکوتیان، سیدجواد مولی، "اهمیت تمایز قلبی سلولهای بنیادی جنینی انسانی درشناسایی بیومارکرهای مرتبط با بیماریهای قلبی"، مجله علوم پزشکی رازی 28، شماره 213 (1401): 153-165. magiran.com/p2429595
Akram Gholipour, Farshad Shakerian, Ali Zahedmehr, Shiva Irani, Mahshid Malakootian, Seyed Javad Mowla, "The Importance of Cardiac Differentiation of Human Embryonic Stem Cells in Identifying Biomarkers Associated with Heart Disease", Razi Journal of Medical Sciences 28, no.213 (2022): 153-165. magiran.com/p2429595
اکرم قلی پور، فرشاد شاکریان، علی زاهدمهر، شیوا ایرانی، مهشید ملکوتیان، سیدجواد مولی، (1401). 'اهمیت تمایز قلبی سلولهای بنیادی جنینی انسانی درشناسایی بیومارکرهای مرتبط با بیماریهای قلبی'، مجله علوم پزشکی رازی، 28(213)، صص.153-165. magiran.com/p2429595
Akram Gholipour, Farshad Shakerian, Ali Zahedmehr, Shiva Irani, Mahshid Malakootian, Seyed Javad Mowla, (2022). 'The Importance of Cardiac Differentiation of Human Embryonic Stem Cells in Identifying Biomarkers Associated with Heart Disease', Razi Journal of Medical Sciences, 28(213), pp.153-165. magiran.com/p2429595
اکرم قلی پور؛ فرشاد شاکریان؛ علی زاهدمهر؛ شیوا ایرانی؛ مهشید ملکوتیان؛ سیدجواد مولی. "اهمیت تمایز قلبی سلولهای بنیادی جنینی انسانی درشناسایی بیومارکرهای مرتبط با بیماریهای قلبی". مجله علوم پزشکی رازی، 28 ،213 ، 1401، 153-165. magiran.com/p2429595
Akram Gholipour; Farshad Shakerian; Ali Zahedmehr; Shiva Irani; Mahshid Malakootian; Seyed Javad Mowla. "The Importance of Cardiac Differentiation of Human Embryonic Stem Cells in Identifying Biomarkers Associated with Heart Disease", Razi Journal of Medical Sciences, 28, 213, 2022, 153-165. magiran.com/p2429595
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال