به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان امینی ، روح الله کریمی خویگانی، روح الله سالار، مهدی ایرانپناه، (1401). ارزیابی عملکرد یاددهی یادگیری مدرسین دروس عملی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه مدرسین و دانشجویان دوره 31 مصوب رسته مرزی)، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 24(2)، 125-149. magiran.com/p2433216
iman amini, rouhollah karimi, rouhollah salar, mehdi iranpanah , (2022). Evaluation of teaching-learning performance of teachers of practical courses of Amin University (case study of teachers and students of 31 courses approved by the border department), Danesh-e-Entezami, 24(2), 125-149. magiran.com/p2433216
ایمان امینی ، روح الله کریمی خویگانی، روح الله سالار، مهدی ایرانپناه، ارزیابی عملکرد یاددهی یادگیری مدرسین دروس عملی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه مدرسین و دانشجویان دوره 31 مصوب رسته مرزی). فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 1401؛ 24(2): 125-149. magiran.com/p2433216
iman amini, rouhollah karimi, rouhollah salar, mehdi iranpanah , Evaluation of teaching-learning performance of teachers of practical courses of Amin University (case study of teachers and students of 31 courses approved by the border department), Danesh-e-Entezami, 2022; 24(2): 125-149. magiran.com/p2433216
ایمان امینی ، روح الله کریمی خویگانی، روح الله سالار، مهدی ایرانپناه، "ارزیابی عملکرد یاددهی یادگیری مدرسین دروس عملی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه مدرسین و دانشجویان دوره 31 مصوب رسته مرزی)"، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی 24، شماره 2 (1401): 125-149. magiran.com/p2433216
iman amini, rouhollah karimi, rouhollah salar, mehdi iranpanah , "Evaluation of teaching-learning performance of teachers of practical courses of Amin University (case study of teachers and students of 31 courses approved by the border department)", Danesh-e-Entezami 24, no.2 (2022): 125-149. magiran.com/p2433216
ایمان امینی ، روح الله کریمی خویگانی، روح الله سالار، مهدی ایرانپناه، (1401). 'ارزیابی عملکرد یاددهی یادگیری مدرسین دروس عملی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه مدرسین و دانشجویان دوره 31 مصوب رسته مرزی)'، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 24(2)، صص.125-149. magiran.com/p2433216
iman amini, rouhollah karimi, rouhollah salar, mehdi iranpanah , (2022). 'Evaluation of teaching-learning performance of teachers of practical courses of Amin University (case study of teachers and students of 31 courses approved by the border department)', Danesh-e-Entezami, 24(2), pp.125-149. magiran.com/p2433216
ایمان امینی ؛ روح الله کریمی خویگانی؛ روح الله سالار؛ مهدی ایرانپناه. "ارزیابی عملکرد یاددهی یادگیری مدرسین دروس عملی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه مدرسین و دانشجویان دوره 31 مصوب رسته مرزی)". فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 24 ،2 ، 1401، 125-149. magiran.com/p2433216
iman amini; rouhollah karimi; rouhollah salar; mehdi iranpanah . "Evaluation of teaching-learning performance of teachers of practical courses of Amin University (case study of teachers and students of 31 courses approved by the border department)", Danesh-e-Entezami, 24, 2, 2022, 125-149. magiran.com/p2433216
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال