به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه طالع احمد، محسن خلیلی، نرگس حدادزاده نیری، انسیه جنیدی، مهرداد روغنی، (1401). اثر دیوسجنین بر پتانسیل غشای میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در آسیب بیضه القاء شده با متوترکسات در موشهای بزرگ آزمایشگاهی، نشریه دانشور پزشکی، 30(158)، 27-35. magiran.com/p2436916
Fatemeh Taleahmad, Mohsen Khalili, Narges Hadadzadeh, Ensiyeh Joneidi, Mehrdad Roghani , (2022). The effect of diosgenin on mitochondrial membrane potential and neutrophil infiltration in methotrexate-induced testicular injury in rats, Daneshvar Medicine, 30(158), 27-35. magiran.com/p2436916
فاطمه طالع احمد، محسن خلیلی، نرگس حدادزاده نیری، انسیه جنیدی، مهرداد روغنی، اثر دیوسجنین بر پتانسیل غشای میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در آسیب بیضه القاء شده با متوترکسات در موشهای بزرگ آزمایشگاهی. نشریه دانشور پزشکی، 1401؛ 30(158): 27-35. magiran.com/p2436916
Fatemeh Taleahmad, Mohsen Khalili, Narges Hadadzadeh, Ensiyeh Joneidi, Mehrdad Roghani , The effect of diosgenin on mitochondrial membrane potential and neutrophil infiltration in methotrexate-induced testicular injury in rats, Daneshvar Medicine, 2022; 30(158): 27-35. magiran.com/p2436916
فاطمه طالع احمد، محسن خلیلی، نرگس حدادزاده نیری، انسیه جنیدی، مهرداد روغنی، "اثر دیوسجنین بر پتانسیل غشای میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در آسیب بیضه القاء شده با متوترکسات در موشهای بزرگ آزمایشگاهی"، نشریه دانشور پزشکی 30، شماره 158 (1401): 27-35. magiran.com/p2436916
Fatemeh Taleahmad, Mohsen Khalili, Narges Hadadzadeh, Ensiyeh Joneidi, Mehrdad Roghani , "The effect of diosgenin on mitochondrial membrane potential and neutrophil infiltration in methotrexate-induced testicular injury in rats", Daneshvar Medicine 30, no.158 (2022): 27-35. magiran.com/p2436916
فاطمه طالع احمد، محسن خلیلی، نرگس حدادزاده نیری، انسیه جنیدی، مهرداد روغنی، (1401). 'اثر دیوسجنین بر پتانسیل غشای میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در آسیب بیضه القاء شده با متوترکسات در موشهای بزرگ آزمایشگاهی'، نشریه دانشور پزشکی، 30(158)، صص.27-35. magiran.com/p2436916
Fatemeh Taleahmad, Mohsen Khalili, Narges Hadadzadeh, Ensiyeh Joneidi, Mehrdad Roghani , (2022). 'The effect of diosgenin on mitochondrial membrane potential and neutrophil infiltration in methotrexate-induced testicular injury in rats', Daneshvar Medicine, 30(158), pp.27-35. magiran.com/p2436916
فاطمه طالع احمد؛ محسن خلیلی؛ نرگس حدادزاده نیری؛ انسیه جنیدی؛ مهرداد روغنی. "اثر دیوسجنین بر پتانسیل غشای میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در آسیب بیضه القاء شده با متوترکسات در موشهای بزرگ آزمایشگاهی". نشریه دانشور پزشکی، 30 ،158 ، 1401، 27-35. magiran.com/p2436916
Fatemeh Taleahmad; Mohsen Khalili; Narges Hadadzadeh; Ensiyeh Joneidi; Mehrdad Roghani . "The effect of diosgenin on mitochondrial membrane potential and neutrophil infiltration in methotrexate-induced testicular injury in rats", Daneshvar Medicine, 30, 158, 2022, 27-35. magiran.com/p2436916
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال