به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن ضابطیان، محمد رحمانیان، محمدحسن دم شناس، احمد رستگاریان، مهسا نبیپور، ناصر حاتمی، فریده مقرب، نوید کلانی، (1401). مقایسه تاثیر افزودن پتدین به بوپی واکائین 5/0% و روپی واکائین 5/0% بر روی شدت بروز درد در زنان تحت عمل جراحی سزارین الکتیو با بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 25(2)، 1-12. magiran.com/p2438440
Hasan Zabetian, Mohammad Rahmanian, MohammadHasan Damshenas, Ahmad Rastgarian, Mahsa Nabipour, Naser Hatami, Farideh Mogharab, Navid Kalani , (2022). The effect of adding pethidine to bupivacaine 0.5% and ropivacaine 0.5% on pain intensity in women undergoing elective cesarean section with spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial study, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 25(2), 1-12. magiran.com/p2438440
حسن ضابطیان، محمد رحمانیان، محمدحسن دم شناس، احمد رستگاریان، مهسا نبیپور، ناصر حاتمی، فریده مقرب، نوید کلانی، مقایسه تاثیر افزودن پتدین به بوپی واکائین 5/0% و روپی واکائین 5/0% بر روی شدت بروز درد در زنان تحت عمل جراحی سزارین الکتیو با بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1401؛ 25(2): 1-12. magiran.com/p2438440
Hasan Zabetian, Mohammad Rahmanian, MohammadHasan Damshenas, Ahmad Rastgarian, Mahsa Nabipour, Naser Hatami, Farideh Mogharab, Navid Kalani , The effect of adding pethidine to bupivacaine 0.5% and ropivacaine 0.5% on pain intensity in women undergoing elective cesarean section with spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial study, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2022; 25(2): 1-12. magiran.com/p2438440
حسن ضابطیان، محمد رحمانیان، محمدحسن دم شناس، احمد رستگاریان، مهسا نبیپور، ناصر حاتمی، فریده مقرب، نوید کلانی، "مقایسه تاثیر افزودن پتدین به بوپی واکائین 5/0% و روپی واکائین 5/0% بر روی شدت بروز درد در زنان تحت عمل جراحی سزارین الکتیو با بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 25، شماره 2 (1401): 1-12. magiran.com/p2438440
Hasan Zabetian, Mohammad Rahmanian, MohammadHasan Damshenas, Ahmad Rastgarian, Mahsa Nabipour, Naser Hatami, Farideh Mogharab, Navid Kalani , "The effect of adding pethidine to bupivacaine 0.5% and ropivacaine 0.5% on pain intensity in women undergoing elective cesarean section with spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial study", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 25, no.2 (2022): 1-12. magiran.com/p2438440
حسن ضابطیان، محمد رحمانیان، محمدحسن دم شناس، احمد رستگاریان، مهسا نبیپور، ناصر حاتمی، فریده مقرب، نوید کلانی، (1401). 'مقایسه تاثیر افزودن پتدین به بوپی واکائین 5/0% و روپی واکائین 5/0% بر روی شدت بروز درد در زنان تحت عمل جراحی سزارین الکتیو با بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 25(2)، صص.1-12. magiran.com/p2438440
Hasan Zabetian, Mohammad Rahmanian, MohammadHasan Damshenas, Ahmad Rastgarian, Mahsa Nabipour, Naser Hatami, Farideh Mogharab, Navid Kalani , (2022). 'The effect of adding pethidine to bupivacaine 0.5% and ropivacaine 0.5% on pain intensity in women undergoing elective cesarean section with spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial study', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 25(2), pp.1-12. magiran.com/p2438440
حسن ضابطیان؛ محمد رحمانیان؛ محمدحسن دم شناس؛ احمد رستگاریان؛ مهسا نبیپور؛ ناصر حاتمی؛ فریده مقرب؛ نوید کلانی. "مقایسه تاثیر افزودن پتدین به بوپی واکائین 5/0% و روپی واکائین 5/0% بر روی شدت بروز درد در زنان تحت عمل جراحی سزارین الکتیو با بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 25 ،2 ، 1401، 1-12. magiran.com/p2438440
Hasan Zabetian; Mohammad Rahmanian; MohammadHasan Damshenas; Ahmad Rastgarian; Mahsa Nabipour; Naser Hatami; Farideh Mogharab; Navid Kalani . "The effect of adding pethidine to bupivacaine 0.5% and ropivacaine 0.5% on pain intensity in women undergoing elective cesarean section with spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial study", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 25, 2, 2022, 1-12. magiran.com/p2438440
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال