به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه نوروزی، ابوالقاسم سیادت پناه، فرزانه میرزایی، روح الله فاتح، محمد خلیفه قلی، جعفر عدنانی ساداتی، (1400). بررسی اثر ضدلیشمانیایی عصاره متانولی ریشه گیاه قاصدک (Taraxacum officinale) بر روی پروماستیگوت های Leishmanaia major در محیط کشت آزمایشگاهی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 15(9)، 590-597. magiran.com/p2438942
Roghayeh Norouzi, Abolghasem Siadatpanah, Farzaneh Mirzaei, Ruhollah Fateh, Mohammad Khalifeh-Gholi, Jafar Adnani Sadati, (2021). Evaluation of antileishmania effect of methanolic extract of dandelion root (Taraxacum officinale) on Leishmanaia major promastigotes in vitro, Qom University of Medical Sciences Journal, 15(9), 590-597. magiran.com/p2438942
رقیه نوروزی، ابوالقاسم سیادت پناه، فرزانه میرزایی، روح الله فاتح، محمد خلیفه قلی، جعفر عدنانی ساداتی، بررسی اثر ضدلیشمانیایی عصاره متانولی ریشه گیاه قاصدک (Taraxacum officinale) بر روی پروماستیگوت های Leishmanaia major در محیط کشت آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1400؛ 15(9): 590-597. magiran.com/p2438942
Roghayeh Norouzi, Abolghasem Siadatpanah, Farzaneh Mirzaei, Ruhollah Fateh, Mohammad Khalifeh-Gholi, Jafar Adnani Sadati, Evaluation of antileishmania effect of methanolic extract of dandelion root (Taraxacum officinale) on Leishmanaia major promastigotes in vitro, Qom University of Medical Sciences Journal, 2021; 15(9): 590-597. magiran.com/p2438942
رقیه نوروزی، ابوالقاسم سیادت پناه، فرزانه میرزایی، روح الله فاتح، محمد خلیفه قلی، جعفر عدنانی ساداتی، "بررسی اثر ضدلیشمانیایی عصاره متانولی ریشه گیاه قاصدک (Taraxacum officinale) بر روی پروماستیگوت های Leishmanaia major در محیط کشت آزمایشگاهی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 15، شماره 9 (1400): 590-597. magiran.com/p2438942
Roghayeh Norouzi, Abolghasem Siadatpanah, Farzaneh Mirzaei, Ruhollah Fateh, Mohammad Khalifeh-Gholi, Jafar Adnani Sadati, "Evaluation of antileishmania effect of methanolic extract of dandelion root (Taraxacum officinale) on Leishmanaia major promastigotes in vitro", Qom University of Medical Sciences Journal 15, no.9 (2021): 590-597. magiran.com/p2438942
رقیه نوروزی، ابوالقاسم سیادت پناه، فرزانه میرزایی، روح الله فاتح، محمد خلیفه قلی، جعفر عدنانی ساداتی، (1400). 'بررسی اثر ضدلیشمانیایی عصاره متانولی ریشه گیاه قاصدک (Taraxacum officinale) بر روی پروماستیگوت های Leishmanaia major در محیط کشت آزمایشگاهی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 15(9)، صص.590-597. magiran.com/p2438942
Roghayeh Norouzi, Abolghasem Siadatpanah, Farzaneh Mirzaei, Ruhollah Fateh, Mohammad Khalifeh-Gholi, Jafar Adnani Sadati, (2021). 'Evaluation of antileishmania effect of methanolic extract of dandelion root (Taraxacum officinale) on Leishmanaia major promastigotes in vitro', Qom University of Medical Sciences Journal, 15(9), pp.590-597. magiran.com/p2438942
رقیه نوروزی؛ ابوالقاسم سیادت پناه؛ فرزانه میرزایی؛ روح الله فاتح؛ محمد خلیفه قلی؛ جعفر عدنانی ساداتی. "بررسی اثر ضدلیشمانیایی عصاره متانولی ریشه گیاه قاصدک (Taraxacum officinale) بر روی پروماستیگوت های Leishmanaia major در محیط کشت آزمایشگاهی". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 15 ،9 ، 1400، 590-597. magiran.com/p2438942
Roghayeh Norouzi; Abolghasem Siadatpanah; Farzaneh Mirzaei; Ruhollah Fateh; Mohammad Khalifeh-Gholi; Jafar Adnani Sadati. "Evaluation of antileishmania effect of methanolic extract of dandelion root (Taraxacum officinale) on Leishmanaia major promastigotes in vitro", Qom University of Medical Sciences Journal, 15, 9, 2021, 590-597. magiran.com/p2438942
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال