به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید امین منصوری، سید مرتضی افقه، مریم هوشداری، (1401). مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع: کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 9(1)، 175-206. magiran.com/p2442351
Seyedamin Mansori , Seyedmorteza Afgah, Maryam Hoshdari, (2022). Modeling the Impact of the Corona Pandemic on the Production of Industries: Application of Wavelet Analysis in Selected Industries of Tehran Stock Exchange, Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9(1), 175-206. magiran.com/p2442351
سید امین منصوری، سید مرتضی افقه، مریم هوشداری، مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع: کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 1401؛ 9(1): 175-206. magiran.com/p2442351
Seyedamin Mansori , Seyedmorteza Afgah, Maryam Hoshdari, Modeling the Impact of the Corona Pandemic on the Production of Industries: Application of Wavelet Analysis in Selected Industries of Tehran Stock Exchange, Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2022; 9(1): 175-206. magiran.com/p2442351
سید امین منصوری، سید مرتضی افقه، مریم هوشداری، "مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع: کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 9، شماره 1 (1401): 175-206. magiran.com/p2442351
Seyedamin Mansori , Seyedmorteza Afgah, Maryam Hoshdari, "Modeling the Impact of the Corona Pandemic on the Production of Industries: Application of Wavelet Analysis in Selected Industries of Tehran Stock Exchange", Quarterly Journal of Applied Theories of Economics 9, no.1 (2022): 175-206. magiran.com/p2442351
سید امین منصوری، سید مرتضی افقه، مریم هوشداری، (1401). 'مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع: کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 9(1)، صص.175-206. magiran.com/p2442351
Seyedamin Mansori , Seyedmorteza Afgah, Maryam Hoshdari, (2022). 'Modeling the Impact of the Corona Pandemic on the Production of Industries: Application of Wavelet Analysis in Selected Industries of Tehran Stock Exchange', Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9(1), pp.175-206. magiran.com/p2442351
سید امین منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ مریم هوشداری. "مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع: کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 9 ،1 ، 1401، 175-206. magiran.com/p2442351
Seyedamin Mansori ; Seyedmorteza Afgah; Maryam Hoshdari. "Modeling the Impact of the Corona Pandemic on the Production of Industries: Application of Wavelet Analysis in Selected Industries of Tehran Stock Exchange", Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9, 1, 2022, 175-206. magiran.com/p2442351
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال