به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه شفیعا، فاطمه یزدانی آزادبنی، زهره زارع، مسلم محمدی، (1401). عملکرد شناختی و سطوح گلوتاتیون و مالون دی آلدهیدهیپوکامپ موش های صحرایی مسموم شده با پاراکسان، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 32(209)، 13-23. magiran.com/p2442627
Sakineh Shafia, Fatemeh Yazdani Azadboni, Zohreh Zare, Moslem Mohammadi, (2022). Cognitive Function and Hippocampal Glutathione and Malondialdehyde Levels in Paraoxon-intoxicated Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 32(209), 13-23. magiran.com/p2442627
سکینه شفیعا، فاطمه یزدانی آزادبنی، زهره زارع، مسلم محمدی، عملکرد شناختی و سطوح گلوتاتیون و مالون دی آلدهیدهیپوکامپ موش های صحرایی مسموم شده با پاراکسان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1401؛ 32(209): 13-23. magiran.com/p2442627
Sakineh Shafia, Fatemeh Yazdani Azadboni, Zohreh Zare, Moslem Mohammadi, Cognitive Function and Hippocampal Glutathione and Malondialdehyde Levels in Paraoxon-intoxicated Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2022; 32(209): 13-23. magiran.com/p2442627
سکینه شفیعا، فاطمه یزدانی آزادبنی، زهره زارع، مسلم محمدی، "عملکرد شناختی و سطوح گلوتاتیون و مالون دی آلدهیدهیپوکامپ موش های صحرایی مسموم شده با پاراکسان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 32، شماره 209 (1401): 13-23. magiran.com/p2442627
Sakineh Shafia, Fatemeh Yazdani Azadboni, Zohreh Zare, Moslem Mohammadi, "Cognitive Function and Hippocampal Glutathione and Malondialdehyde Levels in Paraoxon-intoxicated Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 32, no.209 (2022): 13-23. magiran.com/p2442627
سکینه شفیعا، فاطمه یزدانی آزادبنی، زهره زارع، مسلم محمدی، (1401). 'عملکرد شناختی و سطوح گلوتاتیون و مالون دی آلدهیدهیپوکامپ موش های صحرایی مسموم شده با پاراکسان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 32(209)، صص.13-23. magiran.com/p2442627
Sakineh Shafia, Fatemeh Yazdani Azadboni, Zohreh Zare, Moslem Mohammadi, (2022). 'Cognitive Function and Hippocampal Glutathione and Malondialdehyde Levels in Paraoxon-intoxicated Rats', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 32(209), pp.13-23. magiran.com/p2442627
سکینه شفیعا؛ فاطمه یزدانی آزادبنی؛ زهره زارع؛ مسلم محمدی. "عملکرد شناختی و سطوح گلوتاتیون و مالون دی آلدهیدهیپوکامپ موش های صحرایی مسموم شده با پاراکسان". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 32 ،209 ، 1401، 13-23. magiran.com/p2442627
Sakineh Shafia; Fatemeh Yazdani Azadboni; Zohreh Zare; Moslem Mohammadi. "Cognitive Function and Hippocampal Glutathione and Malondialdehyde Levels in Paraoxon-intoxicated Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 32, 209, 2022, 13-23. magiran.com/p2442627
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال