به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم شفیعی سروستانی، یعقوب رحیمی پردنجانی، جعفر جهانی، مهدی محمدی، (1401). طراحی برنامه درسی آموزش شایستگی های معلم عشایر کوچنده برای دانشجو_ معلمان سهمیه عشایری دانشگاه فرهنگیان؛ رویکرد دیکوم، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 18(1)، 181-211. magiran.com/p2443190
Maryam Shafiei Sarvestani, Yaghoub Rahimi Pordanjani , Jaafar Jahani, Mehdi Mohammadi, (2022). Development of a Curriculum for Training Nomadic Teacher Competencies for Student-Teachers at Farhangian University (Nomadic Quota): DACUM Approach, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 18(1), 181-211. magiran.com/p2443190
مریم شفیعی سروستانی، یعقوب رحیمی پردنجانی، جعفر جهانی، مهدی محمدی، طراحی برنامه درسی آموزش شایستگی های معلم عشایر کوچنده برای دانشجو_ معلمان سهمیه عشایری دانشگاه فرهنگیان؛ رویکرد دیکوم. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 1401؛ 18(1): 181-211. magiran.com/p2443190
Maryam Shafiei Sarvestani, Yaghoub Rahimi Pordanjani , Jaafar Jahani, Mehdi Mohammadi, Development of a Curriculum for Training Nomadic Teacher Competencies for Student-Teachers at Farhangian University (Nomadic Quota): DACUM Approach, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 2022; 18(1): 181-211. magiran.com/p2443190
مریم شفیعی سروستانی، یعقوب رحیمی پردنجانی، جعفر جهانی، مهدی محمدی، "طراحی برنامه درسی آموزش شایستگی های معلم عشایر کوچنده برای دانشجو_ معلمان سهمیه عشایری دانشگاه فرهنگیان؛ رویکرد دیکوم"، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی 18، شماره 1 (1401): 181-211. magiran.com/p2443190
Maryam Shafiei Sarvestani, Yaghoub Rahimi Pordanjani , Jaafar Jahani, Mehdi Mohammadi, "Development of a Curriculum for Training Nomadic Teacher Competencies for Student-Teachers at Farhangian University (Nomadic Quota): DACUM Approach", Quarterly Journal of New Thoughts on Education 18, no.1 (2022): 181-211. magiran.com/p2443190
مریم شفیعی سروستانی، یعقوب رحیمی پردنجانی، جعفر جهانی، مهدی محمدی، (1401). 'طراحی برنامه درسی آموزش شایستگی های معلم عشایر کوچنده برای دانشجو_ معلمان سهمیه عشایری دانشگاه فرهنگیان؛ رویکرد دیکوم'، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 18(1)، صص.181-211. magiran.com/p2443190
Maryam Shafiei Sarvestani, Yaghoub Rahimi Pordanjani , Jaafar Jahani, Mehdi Mohammadi, (2022). 'Development of a Curriculum for Training Nomadic Teacher Competencies for Student-Teachers at Farhangian University (Nomadic Quota): DACUM Approach', Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 18(1), pp.181-211. magiran.com/p2443190
مریم شفیعی سروستانی؛ یعقوب رحیمی پردنجانی؛ جعفر جهانی؛ مهدی محمدی. "طراحی برنامه درسی آموزش شایستگی های معلم عشایر کوچنده برای دانشجو_ معلمان سهمیه عشایری دانشگاه فرهنگیان؛ رویکرد دیکوم". فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 18 ،1 ، 1401، 181-211. magiran.com/p2443190
Maryam Shafiei Sarvestani; Yaghoub Rahimi Pordanjani ; Jaafar Jahani; Mehdi Mohammadi. "Development of a Curriculum for Training Nomadic Teacher Competencies for Student-Teachers at Farhangian University (Nomadic Quota): DACUM Approach", Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 18, 1, 2022, 181-211. magiran.com/p2443190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال