به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه قربانی، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری، (1401). تعیین منشا رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، کمربند فلززایی طارم- هشتجین: بر اساس داده های زمین شناسی، زمین شیمی و میان بارهای سیال، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 14(1)، 1-38. magiran.com/p2443273
Afsaneh Ghorbani, Hossein Kouhestani , MirAliAsghar Mokhtari, (2022). Genesis of the Varmazyar Pb-Zn (Ag) occurrence, Tarom-Hashtjin metallogenic belt: Insights from ore geology, geochemistry and fluid inclusion studies, Journal of Economic Geology, 14(1), 1-38. magiran.com/p2443273
افسانه قربانی، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری، تعیین منشا رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، کمربند فلززایی طارم- هشتجین: بر اساس داده های زمین شناسی، زمین شیمی و میان بارهای سیال. فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 1401؛ 14(1): 1-38. magiran.com/p2443273
Afsaneh Ghorbani, Hossein Kouhestani , MirAliAsghar Mokhtari, Genesis of the Varmazyar Pb-Zn (Ag) occurrence, Tarom-Hashtjin metallogenic belt: Insights from ore geology, geochemistry and fluid inclusion studies, Journal of Economic Geology, 2022; 14(1): 1-38. magiran.com/p2443273
افسانه قربانی، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری، "تعیین منشا رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، کمربند فلززایی طارم- هشتجین: بر اساس داده های زمین شناسی، زمین شیمی و میان بارهای سیال"، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 14، شماره 1 (1401): 1-38. magiran.com/p2443273
Afsaneh Ghorbani, Hossein Kouhestani , MirAliAsghar Mokhtari, "Genesis of the Varmazyar Pb-Zn (Ag) occurrence, Tarom-Hashtjin metallogenic belt: Insights from ore geology, geochemistry and fluid inclusion studies", Journal of Economic Geology 14, no.1 (2022): 1-38. magiran.com/p2443273
افسانه قربانی، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری، (1401). 'تعیین منشا رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، کمربند فلززایی طارم- هشتجین: بر اساس داده های زمین شناسی، زمین شیمی و میان بارهای سیال'، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 14(1)، صص.1-38. magiran.com/p2443273
Afsaneh Ghorbani, Hossein Kouhestani , MirAliAsghar Mokhtari, (2022). 'Genesis of the Varmazyar Pb-Zn (Ag) occurrence, Tarom-Hashtjin metallogenic belt: Insights from ore geology, geochemistry and fluid inclusion studies', Journal of Economic Geology, 14(1), pp.1-38. magiran.com/p2443273
افسانه قربانی؛ حسین کوهستانی؛ میرعلی اصغر مختاری. "تعیین منشا رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، کمربند فلززایی طارم- هشتجین: بر اساس داده های زمین شناسی، زمین شیمی و میان بارهای سیال". فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 14 ،1 ، 1401، 1-38. magiran.com/p2443273
Afsaneh Ghorbani; Hossein Kouhestani ; MirAliAsghar Mokhtari. "Genesis of the Varmazyar Pb-Zn (Ag) occurrence, Tarom-Hashtjin metallogenic belt: Insights from ore geology, geochemistry and fluid inclusion studies", Journal of Economic Geology, 14, 1, 2022, 1-38. magiran.com/p2443273
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال