به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی یزدیان، غلامرضا رخشنده رو، محمدرضا نیکو، ناصر طالب بیدختی، (1401). ارائه یک مدل مبتنی بر تئوری بازی ها برای تخصیص بهینه آب به ذینفعان در منابع آبی مشترک در شرایط ورشکستگی آبی: کاربرد بازی جوجه، فصلنامه مهندسی منابع آب، 15(52)، 1-12. magiran.com/p2443794
Mehdi Yazdian, Gholamreza Rakhshandehroo , MohammadReza Nikoo, Nasser Talebbeydokhti, (2022). Developing a model based on games theory for optimal allocation of water to stakeholders in shared water resources under water bankruptcy conditions: Application of chicken game, Water Engineering, 15(52), 1-12. magiran.com/p2443794
مهدی یزدیان، غلامرضا رخشنده رو، محمدرضا نیکو، ناصر طالب بیدختی، ارائه یک مدل مبتنی بر تئوری بازی ها برای تخصیص بهینه آب به ذینفعان در منابع آبی مشترک در شرایط ورشکستگی آبی: کاربرد بازی جوجه. فصلنامه مهندسی منابع آب، 1401؛ 15(52): 1-12. magiran.com/p2443794
Mehdi Yazdian, Gholamreza Rakhshandehroo , MohammadReza Nikoo, Nasser Talebbeydokhti, Developing a model based on games theory for optimal allocation of water to stakeholders in shared water resources under water bankruptcy conditions: Application of chicken game, Water Engineering, 2022; 15(52): 1-12. magiran.com/p2443794
مهدی یزدیان، غلامرضا رخشنده رو، محمدرضا نیکو، ناصر طالب بیدختی، "ارائه یک مدل مبتنی بر تئوری بازی ها برای تخصیص بهینه آب به ذینفعان در منابع آبی مشترک در شرایط ورشکستگی آبی: کاربرد بازی جوجه"، فصلنامه مهندسی منابع آب 15، شماره 52 (1401): 1-12. magiran.com/p2443794
Mehdi Yazdian, Gholamreza Rakhshandehroo , MohammadReza Nikoo, Nasser Talebbeydokhti, "Developing a model based on games theory for optimal allocation of water to stakeholders in shared water resources under water bankruptcy conditions: Application of chicken game", Water Engineering 15, no.52 (2022): 1-12. magiran.com/p2443794
مهدی یزدیان، غلامرضا رخشنده رو، محمدرضا نیکو، ناصر طالب بیدختی، (1401). 'ارائه یک مدل مبتنی بر تئوری بازی ها برای تخصیص بهینه آب به ذینفعان در منابع آبی مشترک در شرایط ورشکستگی آبی: کاربرد بازی جوجه'، فصلنامه مهندسی منابع آب، 15(52)، صص.1-12. magiran.com/p2443794
Mehdi Yazdian, Gholamreza Rakhshandehroo , MohammadReza Nikoo, Nasser Talebbeydokhti, (2022). 'Developing a model based on games theory for optimal allocation of water to stakeholders in shared water resources under water bankruptcy conditions: Application of chicken game', Water Engineering, 15(52), pp.1-12. magiran.com/p2443794
مهدی یزدیان؛ غلامرضا رخشنده رو؛ محمدرضا نیکو؛ ناصر طالب بیدختی. "ارائه یک مدل مبتنی بر تئوری بازی ها برای تخصیص بهینه آب به ذینفعان در منابع آبی مشترک در شرایط ورشکستگی آبی: کاربرد بازی جوجه". فصلنامه مهندسی منابع آب، 15 ،52 ، 1401، 1-12. magiran.com/p2443794
Mehdi Yazdian; Gholamreza Rakhshandehroo ; MohammadReza Nikoo; Nasser Talebbeydokhti. "Developing a model based on games theory for optimal allocation of water to stakeholders in shared water resources under water bankruptcy conditions: Application of chicken game", Water Engineering, 15, 52, 2022, 1-12. magiran.com/p2443794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال