به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ملتفت، مرضیه شهریاری، (1401). تبیین جامعه شناختی نگرش ها و ادراک خطر سیلاب از طریق واکاوی نظام معنایی سیل زدگان استان خوزستان: یک پژوهش ترکیبی، فصلنامه مهندسی منابع آب، 15(52)، 29-55. magiran.com/p2443796
Hossien Moltafet, Marziyeh Shahryari , (2022). Sociological explanation of attitudes and perceptions of flood risk through the analysis of the semantic system of flood victims in Khuzestan province: Based on Grounded Theory, Water Engineering, 15(52), 29-55. magiran.com/p2443796
حسین ملتفت، مرضیه شهریاری، تبیین جامعه شناختی نگرش ها و ادراک خطر سیلاب از طریق واکاوی نظام معنایی سیل زدگان استان خوزستان: یک پژوهش ترکیبی. فصلنامه مهندسی منابع آب، 1401؛ 15(52): 29-55. magiran.com/p2443796
Hossien Moltafet, Marziyeh Shahryari , Sociological explanation of attitudes and perceptions of flood risk through the analysis of the semantic system of flood victims in Khuzestan province: Based on Grounded Theory, Water Engineering, 2022; 15(52): 29-55. magiran.com/p2443796
حسین ملتفت، مرضیه شهریاری، "تبیین جامعه شناختی نگرش ها و ادراک خطر سیلاب از طریق واکاوی نظام معنایی سیل زدگان استان خوزستان: یک پژوهش ترکیبی"، فصلنامه مهندسی منابع آب 15، شماره 52 (1401): 29-55. magiran.com/p2443796
Hossien Moltafet, Marziyeh Shahryari , "Sociological explanation of attitudes and perceptions of flood risk through the analysis of the semantic system of flood victims in Khuzestan province: Based on Grounded Theory", Water Engineering 15, no.52 (2022): 29-55. magiran.com/p2443796
حسین ملتفت، مرضیه شهریاری، (1401). 'تبیین جامعه شناختی نگرش ها و ادراک خطر سیلاب از طریق واکاوی نظام معنایی سیل زدگان استان خوزستان: یک پژوهش ترکیبی'، فصلنامه مهندسی منابع آب، 15(52)، صص.29-55. magiran.com/p2443796
Hossien Moltafet, Marziyeh Shahryari , (2022). 'Sociological explanation of attitudes and perceptions of flood risk through the analysis of the semantic system of flood victims in Khuzestan province: Based on Grounded Theory', Water Engineering, 15(52), pp.29-55. magiran.com/p2443796
حسین ملتفت؛ مرضیه شهریاری. "تبیین جامعه شناختی نگرش ها و ادراک خطر سیلاب از طریق واکاوی نظام معنایی سیل زدگان استان خوزستان: یک پژوهش ترکیبی". فصلنامه مهندسی منابع آب، 15 ،52 ، 1401، 29-55. magiran.com/p2443796
Hossien Moltafet; Marziyeh Shahryari . "Sociological explanation of attitudes and perceptions of flood risk through the analysis of the semantic system of flood victims in Khuzestan province: Based on Grounded Theory", Water Engineering, 15, 52, 2022, 29-55. magiran.com/p2443796
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال