به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود تقوایی، علی جوزی خمسلویی، (1401). برآورد میزان آسیب پذیری و تاب آوری کاربری های شهری در شرایط بحران و تخلیه اضطراری مورد: مدارس ناحیه دو آموزشی اصفهان، فصلنامه آمایش محیط، 15(56)، 47-66. magiran.com/p2444002
Masoud Taghvaei, Ali Jovzi Khameslouei, (2022). An Assessment of Vulnerability and Resilience of Urban Land Use in Crisis and Emergency Evacuation (A Case Study of Secondary Education District of Isfahan), Amayesh Journal, 15(56), 47-66. magiran.com/p2444002
مسعود تقوایی، علی جوزی خمسلویی، برآورد میزان آسیب پذیری و تاب آوری کاربری های شهری در شرایط بحران و تخلیه اضطراری مورد: مدارس ناحیه دو آموزشی اصفهان. فصلنامه آمایش محیط، 1401؛ 15(56): 47-66. magiran.com/p2444002
Masoud Taghvaei, Ali Jovzi Khameslouei, An Assessment of Vulnerability and Resilience of Urban Land Use in Crisis and Emergency Evacuation (A Case Study of Secondary Education District of Isfahan), Amayesh Journal, 2022; 15(56): 47-66. magiran.com/p2444002
مسعود تقوایی، علی جوزی خمسلویی، "برآورد میزان آسیب پذیری و تاب آوری کاربری های شهری در شرایط بحران و تخلیه اضطراری مورد: مدارس ناحیه دو آموزشی اصفهان"، فصلنامه آمایش محیط 15، شماره 56 (1401): 47-66. magiran.com/p2444002
Masoud Taghvaei, Ali Jovzi Khameslouei, "An Assessment of Vulnerability and Resilience of Urban Land Use in Crisis and Emergency Evacuation (A Case Study of Secondary Education District of Isfahan)", Amayesh Journal 15, no.56 (2022): 47-66. magiran.com/p2444002
مسعود تقوایی، علی جوزی خمسلویی، (1401). 'برآورد میزان آسیب پذیری و تاب آوری کاربری های شهری در شرایط بحران و تخلیه اضطراری مورد: مدارس ناحیه دو آموزشی اصفهان'، فصلنامه آمایش محیط، 15(56)، صص.47-66. magiran.com/p2444002
Masoud Taghvaei, Ali Jovzi Khameslouei, (2022). 'An Assessment of Vulnerability and Resilience of Urban Land Use in Crisis and Emergency Evacuation (A Case Study of Secondary Education District of Isfahan)', Amayesh Journal, 15(56), pp.47-66. magiran.com/p2444002
مسعود تقوایی؛ علی جوزی خمسلویی. "برآورد میزان آسیب پذیری و تاب آوری کاربری های شهری در شرایط بحران و تخلیه اضطراری مورد: مدارس ناحیه دو آموزشی اصفهان". فصلنامه آمایش محیط، 15 ،56 ، 1401، 47-66. magiran.com/p2444002
Masoud Taghvaei; Ali Jovzi Khameslouei. "An Assessment of Vulnerability and Resilience of Urban Land Use in Crisis and Emergency Evacuation (A Case Study of Secondary Education District of Isfahan)", Amayesh Journal, 15, 56, 2022, 47-66. magiran.com/p2444002
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال