به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یونس شهنوازی، محمودرضا انوری، مریم کریمیان بستانی، (1401). تحلیل و تبیین الگوی همبستگی بین ابعاد و شاخص های زیست پذیری در شهر زاهدان، فصلنامه آمایش محیط، 15(56)، 67-86. magiran.com/p2444004
Younes Shahnavazi, MahmoudReza Anvari, Maryam Karimian Bostani, (2022). Analysis and Explaining the Correlation Pattern between Dimensions and Indicators of Viability in Zahedan, Amayesh Journal, 15(56), 67-86. magiran.com/p2444004
یونس شهنوازی، محمودرضا انوری، مریم کریمیان بستانی، تحلیل و تبیین الگوی همبستگی بین ابعاد و شاخص های زیست پذیری در شهر زاهدان. فصلنامه آمایش محیط، 1401؛ 15(56): 67-86. magiran.com/p2444004
Younes Shahnavazi, MahmoudReza Anvari, Maryam Karimian Bostani, Analysis and Explaining the Correlation Pattern between Dimensions and Indicators of Viability in Zahedan, Amayesh Journal, 2022; 15(56): 67-86. magiran.com/p2444004
یونس شهنوازی، محمودرضا انوری، مریم کریمیان بستانی، "تحلیل و تبیین الگوی همبستگی بین ابعاد و شاخص های زیست پذیری در شهر زاهدان"، فصلنامه آمایش محیط 15، شماره 56 (1401): 67-86. magiran.com/p2444004
Younes Shahnavazi, MahmoudReza Anvari, Maryam Karimian Bostani, "Analysis and Explaining the Correlation Pattern between Dimensions and Indicators of Viability in Zahedan", Amayesh Journal 15, no.56 (2022): 67-86. magiran.com/p2444004
یونس شهنوازی، محمودرضا انوری، مریم کریمیان بستانی، (1401). 'تحلیل و تبیین الگوی همبستگی بین ابعاد و شاخص های زیست پذیری در شهر زاهدان'، فصلنامه آمایش محیط، 15(56)، صص.67-86. magiran.com/p2444004
Younes Shahnavazi, MahmoudReza Anvari, Maryam Karimian Bostani, (2022). 'Analysis and Explaining the Correlation Pattern between Dimensions and Indicators of Viability in Zahedan', Amayesh Journal, 15(56), pp.67-86. magiran.com/p2444004
یونس شهنوازی؛ محمودرضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی. "تحلیل و تبیین الگوی همبستگی بین ابعاد و شاخص های زیست پذیری در شهر زاهدان". فصلنامه آمایش محیط، 15 ،56 ، 1401، 67-86. magiran.com/p2444004
Younes Shahnavazi; MahmoudReza Anvari; Maryam Karimian Bostani. "Analysis and Explaining the Correlation Pattern between Dimensions and Indicators of Viability in Zahedan", Amayesh Journal, 15, 56, 2022, 67-86. magiran.com/p2444004
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال