به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد ایوانی، زهرا طاهر آبادی، حدیث عبدی، فرهاد شاه ویسی، (1401). نقش صلاحیت فردی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در ارتقاء سطح قدرت «مالیات ستانی» توسط سازمان امور مالیاتی کشور: بررسی نقش محدودیت (فشار) زمان، پژوهشنامه مالیات، 29(100)، 79-107. magiran.com/p2444480
Farzad Eivani, Zahra Taher Abadi, Hadis Abdi, Farhad Shahveisi, (2022). The Role of Personal Qualification and Job Satisfaction of Tax Auditors in Promoting the Level of “Taxation” by the State Tax Administration: Investigating the Role of Time Constraint (Pressure), Iranian National Tax Administration, 29(100), 79-107. magiran.com/p2444480
فرزاد ایوانی، زهرا طاهر آبادی، حدیث عبدی، فرهاد شاه ویسی، نقش صلاحیت فردی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در ارتقاء سطح قدرت «مالیات ستانی» توسط سازمان امور مالیاتی کشور: بررسی نقش محدودیت (فشار) زمان. پژوهشنامه مالیات، 1401؛ 29(100): 79-107. magiran.com/p2444480
Farzad Eivani, Zahra Taher Abadi, Hadis Abdi, Farhad Shahveisi, The Role of Personal Qualification and Job Satisfaction of Tax Auditors in Promoting the Level of “Taxation” by the State Tax Administration: Investigating the Role of Time Constraint (Pressure), Iranian National Tax Administration, 2022; 29(100): 79-107. magiran.com/p2444480
فرزاد ایوانی، زهرا طاهر آبادی، حدیث عبدی، فرهاد شاه ویسی، "نقش صلاحیت فردی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در ارتقاء سطح قدرت «مالیات ستانی» توسط سازمان امور مالیاتی کشور: بررسی نقش محدودیت (فشار) زمان"، پژوهشنامه مالیات 29، شماره 100 (1401): 79-107. magiran.com/p2444480
Farzad Eivani, Zahra Taher Abadi, Hadis Abdi, Farhad Shahveisi, "The Role of Personal Qualification and Job Satisfaction of Tax Auditors in Promoting the Level of “Taxation” by the State Tax Administration: Investigating the Role of Time Constraint (Pressure)", Iranian National Tax Administration 29, no.100 (2022): 79-107. magiran.com/p2444480
فرزاد ایوانی، زهرا طاهر آبادی، حدیث عبدی، فرهاد شاه ویسی، (1401). 'نقش صلاحیت فردی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در ارتقاء سطح قدرت «مالیات ستانی» توسط سازمان امور مالیاتی کشور: بررسی نقش محدودیت (فشار) زمان'، پژوهشنامه مالیات، 29(100)، صص.79-107. magiran.com/p2444480
Farzad Eivani, Zahra Taher Abadi, Hadis Abdi, Farhad Shahveisi, (2022). 'The Role of Personal Qualification and Job Satisfaction of Tax Auditors in Promoting the Level of “Taxation” by the State Tax Administration: Investigating the Role of Time Constraint (Pressure)', Iranian National Tax Administration, 29(100), pp.79-107. magiran.com/p2444480
فرزاد ایوانی؛ زهرا طاهر آبادی؛ حدیث عبدی؛ فرهاد شاه ویسی. "نقش صلاحیت فردی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در ارتقاء سطح قدرت «مالیات ستانی» توسط سازمان امور مالیاتی کشور: بررسی نقش محدودیت (فشار) زمان". پژوهشنامه مالیات، 29 ،100 ، 1401، 79-107. magiran.com/p2444480
Farzad Eivani; Zahra Taher Abadi; Hadis Abdi; Farhad Shahveisi. "The Role of Personal Qualification and Job Satisfaction of Tax Auditors in Promoting the Level of “Taxation” by the State Tax Administration: Investigating the Role of Time Constraint (Pressure)", Iranian National Tax Administration, 29, 100, 2022, 79-107. magiran.com/p2444480
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال