به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی آب روشن، آرین قلی پور، علی اصغر پورعزت، محمدعلی بابایی زکیلکی، (1401). شناسایی پیش بین های قصد واکنش رفتاری شرکت کنندگان کانون های توسعه نسبت به بازخور توسعه ای در سازمان های عمومی، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4(4)، 1-37. magiran.com/p2444900
Ali Abroshan , Aryan Gholipour, AliAsghar Pourezzat, MohammadAli Babaei Zakilaki, (2022). Identifying Predictors of the Intention of Behavioral Reaction of Development Centers’ Participants to Developmental Feedback in Public Organizations, journal of Iranian Public Administration Studies, 4(4), 1-37. magiran.com/p2444900
علی آب روشن، آرین قلی پور، علی اصغر پورعزت، محمدعلی بابایی زکیلکی، شناسایی پیش بین های قصد واکنش رفتاری شرکت کنندگان کانون های توسعه نسبت به بازخور توسعه ای در سازمان های عمومی. فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 1401؛ 4(4): 1-37. magiran.com/p2444900
Ali Abroshan , Aryan Gholipour, AliAsghar Pourezzat, MohammadAli Babaei Zakilaki, Identifying Predictors of the Intention of Behavioral Reaction of Development Centers’ Participants to Developmental Feedback in Public Organizations, journal of Iranian Public Administration Studies, 2022; 4(4): 1-37. magiran.com/p2444900
علی آب روشن، آرین قلی پور، علی اصغر پورعزت، محمدعلی بابایی زکیلکی، "شناسایی پیش بین های قصد واکنش رفتاری شرکت کنندگان کانون های توسعه نسبت به بازخور توسعه ای در سازمان های عمومی"، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران 4، شماره 4 (1401): 1-37. magiran.com/p2444900
Ali Abroshan , Aryan Gholipour, AliAsghar Pourezzat, MohammadAli Babaei Zakilaki, "Identifying Predictors of the Intention of Behavioral Reaction of Development Centers’ Participants to Developmental Feedback in Public Organizations", journal of Iranian Public Administration Studies 4, no.4 (2022): 1-37. magiran.com/p2444900
علی آب روشن، آرین قلی پور، علی اصغر پورعزت، محمدعلی بابایی زکیلکی، (1401). 'شناسایی پیش بین های قصد واکنش رفتاری شرکت کنندگان کانون های توسعه نسبت به بازخور توسعه ای در سازمان های عمومی'، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4(4)، صص.1-37. magiran.com/p2444900
Ali Abroshan , Aryan Gholipour, AliAsghar Pourezzat, MohammadAli Babaei Zakilaki, (2022). 'Identifying Predictors of the Intention of Behavioral Reaction of Development Centers’ Participants to Developmental Feedback in Public Organizations', journal of Iranian Public Administration Studies, 4(4), pp.1-37. magiran.com/p2444900
علی آب روشن؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر پورعزت؛ محمدعلی بابایی زکیلکی. "شناسایی پیش بین های قصد واکنش رفتاری شرکت کنندگان کانون های توسعه نسبت به بازخور توسعه ای در سازمان های عمومی". فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4 ،4 ، 1401، 1-37. magiran.com/p2444900
Ali Abroshan ; Aryan Gholipour; AliAsghar Pourezzat; MohammadAli Babaei Zakilaki. "Identifying Predictors of the Intention of Behavioral Reaction of Development Centers’ Participants to Developmental Feedback in Public Organizations", journal of Iranian Public Administration Studies, 4, 4, 2022, 1-37. magiran.com/p2444900
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال