به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف رمضانی، شیما اسفندیاری، (1401). تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه پراکنی در بین کارکنان: نقش تعدیلگری جو سازمان از منظر نظریه مبادله اجتماعی، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4(4)، 73-98. magiran.com/p2444902
Yousef Ramezani , Shima Esfandiari, (2022). The Impact of Organizational Justice on Gossip Behavior among Employees: The Moderating Role of Organizational Climate from the Perspective of Social Exchange Theory, journal of Iranian Public Administration Studies, 4(4), 73-98. magiran.com/p2444902
یوسف رمضانی، شیما اسفندیاری، تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه پراکنی در بین کارکنان: نقش تعدیلگری جو سازمان از منظر نظریه مبادله اجتماعی. فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 1401؛ 4(4): 73-98. magiran.com/p2444902
Yousef Ramezani , Shima Esfandiari, The Impact of Organizational Justice on Gossip Behavior among Employees: The Moderating Role of Organizational Climate from the Perspective of Social Exchange Theory, journal of Iranian Public Administration Studies, 2022; 4(4): 73-98. magiran.com/p2444902
یوسف رمضانی، شیما اسفندیاری، "تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه پراکنی در بین کارکنان: نقش تعدیلگری جو سازمان از منظر نظریه مبادله اجتماعی"، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران 4، شماره 4 (1401): 73-98. magiran.com/p2444902
Yousef Ramezani , Shima Esfandiari, "The Impact of Organizational Justice on Gossip Behavior among Employees: The Moderating Role of Organizational Climate from the Perspective of Social Exchange Theory", journal of Iranian Public Administration Studies 4, no.4 (2022): 73-98. magiran.com/p2444902
یوسف رمضانی، شیما اسفندیاری، (1401). 'تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه پراکنی در بین کارکنان: نقش تعدیلگری جو سازمان از منظر نظریه مبادله اجتماعی'، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4(4)، صص.73-98. magiran.com/p2444902
Yousef Ramezani , Shima Esfandiari, (2022). 'The Impact of Organizational Justice on Gossip Behavior among Employees: The Moderating Role of Organizational Climate from the Perspective of Social Exchange Theory', journal of Iranian Public Administration Studies, 4(4), pp.73-98. magiran.com/p2444902
یوسف رمضانی؛ شیما اسفندیاری. "تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه پراکنی در بین کارکنان: نقش تعدیلگری جو سازمان از منظر نظریه مبادله اجتماعی". فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4 ،4 ، 1401، 73-98. magiran.com/p2444902
Yousef Ramezani ; Shima Esfandiari. "The Impact of Organizational Justice on Gossip Behavior among Employees: The Moderating Role of Organizational Climate from the Perspective of Social Exchange Theory", journal of Iranian Public Administration Studies, 4, 4, 2022, 73-98. magiran.com/p2444902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال