به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رضازاده، میرعلی سیدنقوی، سید مهدی الوانی، داوود حسین پور، (1401). طراحی الگوی رابطه فرد و سازمان مبتنی بر رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4(4)، 131-165. magiran.com/p2444904
Fatemeh Rezazadeh , MirAli Seyed Naghavi, Seyed Mehdi Alvani, Davood Hosseinpour, (2022). Designing the Model of Employee-Organization Relationship based on Positive Organizational Behavior Approach (Case Study: Shiraz University of Medical Sciences), journal of Iranian Public Administration Studies, 4(4), 131-165. magiran.com/p2444904
فاطمه رضازاده، میرعلی سیدنقوی، سید مهدی الوانی، داوود حسین پور، طراحی الگوی رابطه فرد و سازمان مبتنی بر رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز). فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 1401؛ 4(4): 131-165. magiran.com/p2444904
Fatemeh Rezazadeh , MirAli Seyed Naghavi, Seyed Mehdi Alvani, Davood Hosseinpour, Designing the Model of Employee-Organization Relationship based on Positive Organizational Behavior Approach (Case Study: Shiraz University of Medical Sciences), journal of Iranian Public Administration Studies, 2022; 4(4): 131-165. magiran.com/p2444904
فاطمه رضازاده، میرعلی سیدنقوی، سید مهدی الوانی، داوود حسین پور، "طراحی الگوی رابطه فرد و سازمان مبتنی بر رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز)"، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران 4، شماره 4 (1401): 131-165. magiran.com/p2444904
Fatemeh Rezazadeh , MirAli Seyed Naghavi, Seyed Mehdi Alvani, Davood Hosseinpour, "Designing the Model of Employee-Organization Relationship based on Positive Organizational Behavior Approach (Case Study: Shiraz University of Medical Sciences)", journal of Iranian Public Administration Studies 4, no.4 (2022): 131-165. magiran.com/p2444904
فاطمه رضازاده، میرعلی سیدنقوی، سید مهدی الوانی، داوود حسین پور، (1401). 'طراحی الگوی رابطه فرد و سازمان مبتنی بر رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز)'، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4(4)، صص.131-165. magiran.com/p2444904
Fatemeh Rezazadeh , MirAli Seyed Naghavi, Seyed Mehdi Alvani, Davood Hosseinpour, (2022). 'Designing the Model of Employee-Organization Relationship based on Positive Organizational Behavior Approach (Case Study: Shiraz University of Medical Sciences)', journal of Iranian Public Administration Studies, 4(4), pp.131-165. magiran.com/p2444904
فاطمه رضازاده؛ میرعلی سیدنقوی؛ سید مهدی الوانی؛ داوود حسین پور. "طراحی الگوی رابطه فرد و سازمان مبتنی بر رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز)". فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4 ،4 ، 1401، 131-165. magiran.com/p2444904
Fatemeh Rezazadeh ; MirAli Seyed Naghavi; Seyed Mehdi Alvani; Davood Hosseinpour. "Designing the Model of Employee-Organization Relationship based on Positive Organizational Behavior Approach (Case Study: Shiraz University of Medical Sciences)", journal of Iranian Public Administration Studies, 4, 4, 2022, 131-165. magiran.com/p2444904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال