به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رعنا پدر، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، احمد آیت اللهی مهرجردی، حجت اسدالله پور نعنایی، حامد خراتی کوپایی، (1401). شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژنوم اکوتیپ های مرغ شاخدار ایران برای مطالعه روابط ‏فیلوژنتیکی و میزان همخونی، مجله علوم دامی ایران، 53(1)، 43-51. magiran.com/p2444912
Rana Pedar, Ali Esmailizadeh , Ahmad Ayatollahi Mehrgardi, Hojjat Asadollahpour-Nanaei, Hamed Kharrati-Koopaee, (2022). Identification of single nucleotide polymorphism in Iranian Helmeted Guineafowl ‎ecotypes to study the phylogenetic relationships and inbreeding ‎, Iranian Journal of Animal Science, 53(1), 43-51. magiran.com/p2444912
رعنا پدر، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، احمد آیت اللهی مهرجردی، حجت اسدالله پور نعنایی، حامد خراتی کوپایی، شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژنوم اکوتیپ های مرغ شاخدار ایران برای مطالعه روابط ‏فیلوژنتیکی و میزان همخونی. مجله علوم دامی ایران، 1401؛ 53(1): 43-51. magiran.com/p2444912
Rana Pedar, Ali Esmailizadeh , Ahmad Ayatollahi Mehrgardi, Hojjat Asadollahpour-Nanaei, Hamed Kharrati-Koopaee, Identification of single nucleotide polymorphism in Iranian Helmeted Guineafowl ‎ecotypes to study the phylogenetic relationships and inbreeding ‎, Iranian Journal of Animal Science, 2022; 53(1): 43-51. magiran.com/p2444912
رعنا پدر، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، احمد آیت اللهی مهرجردی، حجت اسدالله پور نعنایی، حامد خراتی کوپایی، "شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژنوم اکوتیپ های مرغ شاخدار ایران برای مطالعه روابط ‏فیلوژنتیکی و میزان همخونی"، مجله علوم دامی ایران 53، شماره 1 (1401): 43-51. magiran.com/p2444912
Rana Pedar, Ali Esmailizadeh , Ahmad Ayatollahi Mehrgardi, Hojjat Asadollahpour-Nanaei, Hamed Kharrati-Koopaee, "Identification of single nucleotide polymorphism in Iranian Helmeted Guineafowl ‎ecotypes to study the phylogenetic relationships and inbreeding ‎", Iranian Journal of Animal Science 53, no.1 (2022): 43-51. magiran.com/p2444912
رعنا پدر، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، احمد آیت اللهی مهرجردی، حجت اسدالله پور نعنایی، حامد خراتی کوپایی، (1401). 'شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژنوم اکوتیپ های مرغ شاخدار ایران برای مطالعه روابط ‏فیلوژنتیکی و میزان همخونی'، مجله علوم دامی ایران، 53(1)، صص.43-51. magiran.com/p2444912
Rana Pedar, Ali Esmailizadeh , Ahmad Ayatollahi Mehrgardi, Hojjat Asadollahpour-Nanaei, Hamed Kharrati-Koopaee, (2022). 'Identification of single nucleotide polymorphism in Iranian Helmeted Guineafowl ‎ecotypes to study the phylogenetic relationships and inbreeding ‎', Iranian Journal of Animal Science, 53(1), pp.43-51. magiran.com/p2444912
رعنا پدر؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ حجت اسدالله پور نعنایی؛ حامد خراتی کوپایی. "شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژنوم اکوتیپ های مرغ شاخدار ایران برای مطالعه روابط ‏فیلوژنتیکی و میزان همخونی". مجله علوم دامی ایران، 53 ،1 ، 1401، 43-51. magiran.com/p2444912
Rana Pedar; Ali Esmailizadeh ; Ahmad Ayatollahi Mehrgardi; Hojjat Asadollahpour-Nanaei; Hamed Kharrati-Koopaee. "Identification of single nucleotide polymorphism in Iranian Helmeted Guineafowl ‎ecotypes to study the phylogenetic relationships and inbreeding ‎", Iranian Journal of Animal Science, 53, 1, 2022, 43-51. magiran.com/p2444912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال