به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید هادی موسوی نیک، شعله باقری پرمهر، الهام خیراندیش، (1401). بررسی نقش شاخص تجارت درون صنعتی در تعامل نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از مدل رگرسیون گذار ملایم، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 22(2)، 33-56. magiran.com/p2444991
Seyed Hadi Mousavinik, Sholeh Bagheri Pormehr, Elham Kheirandish, (2022). Investigating the Role of Intra–Industry Trade Index in the Interaction between Exchange Rate and Trade Balance in Iran Using the Smooth Transition Regression Model, The Economic Reseach, 22(2), 33-56. magiran.com/p2444991
سید هادی موسوی نیک، شعله باقری پرمهر، الهام خیراندیش، بررسی نقش شاخص تجارت درون صنعتی در تعامل نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از مدل رگرسیون گذار ملایم. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 1401؛ 22(2): 33-56. magiran.com/p2444991
Seyed Hadi Mousavinik, Sholeh Bagheri Pormehr, Elham Kheirandish, Investigating the Role of Intra–Industry Trade Index in the Interaction between Exchange Rate and Trade Balance in Iran Using the Smooth Transition Regression Model, The Economic Reseach, 2022; 22(2): 33-56. magiran.com/p2444991
سید هادی موسوی نیک، شعله باقری پرمهر، الهام خیراندیش، "بررسی نقش شاخص تجارت درون صنعتی در تعامل نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از مدل رگرسیون گذار ملایم"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 22، شماره 2 (1401): 33-56. magiran.com/p2444991
Seyed Hadi Mousavinik, Sholeh Bagheri Pormehr, Elham Kheirandish, "Investigating the Role of Intra–Industry Trade Index in the Interaction between Exchange Rate and Trade Balance in Iran Using the Smooth Transition Regression Model", The Economic Reseach 22, no.2 (2022): 33-56. magiran.com/p2444991
سید هادی موسوی نیک، شعله باقری پرمهر، الهام خیراندیش، (1401). 'بررسی نقش شاخص تجارت درون صنعتی در تعامل نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از مدل رگرسیون گذار ملایم'، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 22(2)، صص.33-56. magiran.com/p2444991
Seyed Hadi Mousavinik, Sholeh Bagheri Pormehr, Elham Kheirandish, (2022). 'Investigating the Role of Intra–Industry Trade Index in the Interaction between Exchange Rate and Trade Balance in Iran Using the Smooth Transition Regression Model', The Economic Reseach, 22(2), pp.33-56. magiran.com/p2444991
سید هادی موسوی نیک؛ شعله باقری پرمهر؛ الهام خیراندیش. "بررسی نقش شاخص تجارت درون صنعتی در تعامل نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از مدل رگرسیون گذار ملایم". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 22 ،2 ، 1401، 33-56. magiran.com/p2444991
Seyed Hadi Mousavinik; Sholeh Bagheri Pormehr; Elham Kheirandish. "Investigating the Role of Intra–Industry Trade Index in the Interaction between Exchange Rate and Trade Balance in Iran Using the Smooth Transition Regression Model", The Economic Reseach, 22, 2, 2022, 33-56. magiran.com/p2444991
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال