به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش پورسراجیان، محمدسعید تسلیمی، علینقی مشایخی، علی حاجی غلام سریزدی، مژگان سلطانی، (1401). تحلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی در پارک های علم و فناوری، فصلنامه رشد فناوری، 18(70)، 1-11. magiran.com/p2445087
Dariush Poursarrajian, Mohammad Saeed Taslimi, Alinaghi Mashayekhi, Ali Haji Gholam Saryazdi, Mojgan Soltani, (2022). Analysis of the Effect of Brand Promotion on Human Resource Performance in Science and Technology Parks, Roshd -e- Fanavari, 18(70), 1-11. magiran.com/p2445087
داریوش پورسراجیان، محمدسعید تسلیمی، علینقی مشایخی، علی حاجی غلام سریزدی، مژگان سلطانی، تحلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی در پارک های علم و فناوری. فصلنامه رشد فناوری، 1401؛ 18(70): 1-11. magiran.com/p2445087
Dariush Poursarrajian, Mohammad Saeed Taslimi, Alinaghi Mashayekhi, Ali Haji Gholam Saryazdi, Mojgan Soltani, Analysis of the Effect of Brand Promotion on Human Resource Performance in Science and Technology Parks, Roshd -e- Fanavari, 2022; 18(70): 1-11. magiran.com/p2445087
داریوش پورسراجیان، محمدسعید تسلیمی، علینقی مشایخی، علی حاجی غلام سریزدی، مژگان سلطانی، "تحلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی در پارک های علم و فناوری"، فصلنامه رشد فناوری 18، شماره 70 (1401): 1-11. magiran.com/p2445087
Dariush Poursarrajian, Mohammad Saeed Taslimi, Alinaghi Mashayekhi, Ali Haji Gholam Saryazdi, Mojgan Soltani, "Analysis of the Effect of Brand Promotion on Human Resource Performance in Science and Technology Parks", Roshd -e- Fanavari 18, no.70 (2022): 1-11. magiran.com/p2445087
داریوش پورسراجیان، محمدسعید تسلیمی، علینقی مشایخی، علی حاجی غلام سریزدی، مژگان سلطانی، (1401). 'تحلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی در پارک های علم و فناوری'، فصلنامه رشد فناوری، 18(70)، صص.1-11. magiran.com/p2445087
Dariush Poursarrajian, Mohammad Saeed Taslimi, Alinaghi Mashayekhi, Ali Haji Gholam Saryazdi, Mojgan Soltani, (2022). 'Analysis of the Effect of Brand Promotion on Human Resource Performance in Science and Technology Parks', Roshd -e- Fanavari, 18(70), pp.1-11. magiran.com/p2445087
داریوش پورسراجیان؛ محمدسعید تسلیمی؛ علینقی مشایخی؛ علی حاجی غلام سریزدی؛ مژگان سلطانی. "تحلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی در پارک های علم و فناوری". فصلنامه رشد فناوری، 18 ،70 ، 1401، 1-11. magiran.com/p2445087
Dariush Poursarrajian; Mohammad Saeed Taslimi; Alinaghi Mashayekhi; Ali Haji Gholam Saryazdi; Mojgan Soltani. "Analysis of the Effect of Brand Promotion on Human Resource Performance in Science and Technology Parks", Roshd -e- Fanavari, 18, 70, 2022, 1-11. magiran.com/p2445087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال