به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحیده احمدی، روح الله شهنازی ، کریم اسلاملوییان، احمد صدرایی جواهری، (1401). ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی- رویکرد اقتصاد رفتاری با روش عامل مبنا در اقتصاد ایران، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 9(1)، 271-294. magiran.com/p2445396
Vahideh Ahmadi, Rouhollah Shahnazi , Karim Eslamlouian, Ahmad Sadraei Javaheri, (2022). Evaluating the Impact of Occupation Choice on Tax Evasion - Behavioral Economics Approach with the Agent-Based Method in the Iranian Economy, Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9(1), 271-294. magiran.com/p2445396
وحیده احمدی، روح الله شهنازی ، کریم اسلاملوییان، احمد صدرایی جواهری، ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی- رویکرد اقتصاد رفتاری با روش عامل مبنا در اقتصاد ایران. فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 1401؛ 9(1): 271-294. magiran.com/p2445396
Vahideh Ahmadi, Rouhollah Shahnazi , Karim Eslamlouian, Ahmad Sadraei Javaheri, Evaluating the Impact of Occupation Choice on Tax Evasion - Behavioral Economics Approach with the Agent-Based Method in the Iranian Economy, Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2022; 9(1): 271-294. magiran.com/p2445396
وحیده احمدی، روح الله شهنازی ، کریم اسلاملوییان، احمد صدرایی جواهری، "ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی- رویکرد اقتصاد رفتاری با روش عامل مبنا در اقتصاد ایران"، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 9، شماره 1 (1401): 271-294. magiran.com/p2445396
Vahideh Ahmadi, Rouhollah Shahnazi , Karim Eslamlouian, Ahmad Sadraei Javaheri, "Evaluating the Impact of Occupation Choice on Tax Evasion - Behavioral Economics Approach with the Agent-Based Method in the Iranian Economy", Quarterly Journal of Applied Theories of Economics 9, no.1 (2022): 271-294. magiran.com/p2445396
وحیده احمدی، روح الله شهنازی ، کریم اسلاملوییان، احمد صدرایی جواهری، (1401). 'ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی- رویکرد اقتصاد رفتاری با روش عامل مبنا در اقتصاد ایران'، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 9(1)، صص.271-294. magiran.com/p2445396
Vahideh Ahmadi, Rouhollah Shahnazi , Karim Eslamlouian, Ahmad Sadraei Javaheri, (2022). 'Evaluating the Impact of Occupation Choice on Tax Evasion - Behavioral Economics Approach with the Agent-Based Method in the Iranian Economy', Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9(1), pp.271-294. magiran.com/p2445396
وحیده احمدی؛ روح الله شهنازی ؛ کریم اسلاملوییان؛ احمد صدرایی جواهری. "ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی- رویکرد اقتصاد رفتاری با روش عامل مبنا در اقتصاد ایران". فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 9 ،1 ، 1401، 271-294. magiran.com/p2445396
Vahideh Ahmadi; Rouhollah Shahnazi ; Karim Eslamlouian; Ahmad Sadraei Javaheri. "Evaluating the Impact of Occupation Choice on Tax Evasion - Behavioral Economics Approach with the Agent-Based Method in the Iranian Economy", Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9, 1, 2022, 271-294. magiran.com/p2445396
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال