به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا اشرف گنجویی، حسین اکبری فرد ، ماشاالله ماشین چی، (1401). کاربرد مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن برای تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 9(1)، 239-270. magiran.com/p2445398
Reza Ashraf Ganjoee, Hossin Akbari fard , Mashaallah Mashinchi, (2022). Application of Linear Aegression Model with Symmetric and Assymmetric Fuzzy Coefficients for Money Demand Function in Iran Economy, Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9(1), 239-270. magiran.com/p2445398
رضا اشرف گنجویی، حسین اکبری فرد ، ماشاالله ماشین چی، کاربرد مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن برای تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران. فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 1401؛ 9(1): 239-270. magiran.com/p2445398
Reza Ashraf Ganjoee, Hossin Akbari fard , Mashaallah Mashinchi, Application of Linear Aegression Model with Symmetric and Assymmetric Fuzzy Coefficients for Money Demand Function in Iran Economy, Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2022; 9(1): 239-270. magiran.com/p2445398
رضا اشرف گنجویی، حسین اکبری فرد ، ماشاالله ماشین چی، "کاربرد مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن برای تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران"، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 9، شماره 1 (1401): 239-270. magiran.com/p2445398
Reza Ashraf Ganjoee, Hossin Akbari fard , Mashaallah Mashinchi, "Application of Linear Aegression Model with Symmetric and Assymmetric Fuzzy Coefficients for Money Demand Function in Iran Economy", Quarterly Journal of Applied Theories of Economics 9, no.1 (2022): 239-270. magiran.com/p2445398
رضا اشرف گنجویی، حسین اکبری فرد ، ماشاالله ماشین چی، (1401). 'کاربرد مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن برای تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران'، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 9(1)، صص.239-270. magiran.com/p2445398
Reza Ashraf Ganjoee, Hossin Akbari fard , Mashaallah Mashinchi, (2022). 'Application of Linear Aegression Model with Symmetric and Assymmetric Fuzzy Coefficients for Money Demand Function in Iran Economy', Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9(1), pp.239-270. magiran.com/p2445398
رضا اشرف گنجویی؛ حسین اکبری فرد ؛ ماشاالله ماشین چی. "کاربرد مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن برای تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران". فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 9 ،1 ، 1401، 239-270. magiran.com/p2445398
Reza Ashraf Ganjoee; Hossin Akbari fard ; Mashaallah Mashinchi. "Application of Linear Aegression Model with Symmetric and Assymmetric Fuzzy Coefficients for Money Demand Function in Iran Economy", Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9, 1, 2022, 239-270. magiran.com/p2445398
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال