به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه رمضان زاده، یگانه امینی، سمیه جعفری باقی آبادی، (1401). مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و عمومی شهر تهران در مورد خدمات اشاعه اطلاعات معتبر در دوران همه گیری، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 55(4)، 77-100. magiran.com/p2450161
Mahdiyeh Ramezanzadeh, Yeganeh Amini, Somayyeh Jafari Baghiabadi, (2022). Comparison of the views of librarians of university and public libraries in Tehran about the dissemination of valid information during the epidemic, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 55(4), 77-100. magiran.com/p2450161
مهدیه رمضان زاده، یگانه امینی، سمیه جعفری باقی آبادی، مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و عمومی شهر تهران در مورد خدمات اشاعه اطلاعات معتبر در دوران همه گیری. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 1401؛ 55(4): 77-100. magiran.com/p2450161
Mahdiyeh Ramezanzadeh, Yeganeh Amini, Somayyeh Jafari Baghiabadi, Comparison of the views of librarians of university and public libraries in Tehran about the dissemination of valid information during the epidemic, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 2022; 55(4): 77-100. magiran.com/p2450161
مهدیه رمضان زاده، یگانه امینی، سمیه جعفری باقی آبادی، "مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و عمومی شهر تهران در مورد خدمات اشاعه اطلاعات معتبر در دوران همه گیری"، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 55، شماره 4 (1401): 77-100. magiran.com/p2450161
Mahdiyeh Ramezanzadeh, Yeganeh Amini, Somayyeh Jafari Baghiabadi, "Comparison of the views of librarians of university and public libraries in Tehran about the dissemination of valid information during the epidemic", Journal of Academic Librarianship and Information Research 55, no.4 (2022): 77-100. magiran.com/p2450161
مهدیه رمضان زاده، یگانه امینی، سمیه جعفری باقی آبادی، (1401). 'مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و عمومی شهر تهران در مورد خدمات اشاعه اطلاعات معتبر در دوران همه گیری'، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 55(4)، صص.77-100. magiran.com/p2450161
Mahdiyeh Ramezanzadeh, Yeganeh Amini, Somayyeh Jafari Baghiabadi, (2022). 'Comparison of the views of librarians of university and public libraries in Tehran about the dissemination of valid information during the epidemic', Journal of Academic Librarianship and Information Research, 55(4), pp.77-100. magiran.com/p2450161
مهدیه رمضان زاده؛ یگانه امینی؛ سمیه جعفری باقی آبادی. "مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و عمومی شهر تهران در مورد خدمات اشاعه اطلاعات معتبر در دوران همه گیری". فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 55 ،4 ، 1401، 77-100. magiran.com/p2450161
Mahdiyeh Ramezanzadeh; Yeganeh Amini; Somayyeh Jafari Baghiabadi. "Comparison of the views of librarians of university and public libraries in Tehran about the dissemination of valid information during the epidemic", Journal of Academic Librarianship and Information Research, 55, 4, 2022, 77-100. magiran.com/p2450161
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال