به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرح دخت ساسانیان، حسن رضایی جمالویی، مجتبی انصاری، فاطمه نیک پرور، (1401). مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود و طرحواره درمانی بر بهزیستی روان شناختی در زنان مبتلا به سندرم خستگی مزمن و آسیب دیده از خشونت شریک زندگی، مجله پرستار و پزشک در رزم، 9(33)، 74-87. magiran.com/p2451128
Farahdokht Sasaniyan, Hasan Rezaei-Jamalouei , Mojtaba Ansarei, Shahidei, Fatemeh Nikparvar, (2022). Comparing the effectiveness of ‘Acceptance and Commitment Therapy based on self-compassion’ VS ‘Schema Therapy’ on psychological well-being in women suffering chronic fatigue syndrome and intimate, Nurse and Physician Within War, 9(33), 74-87. magiran.com/p2451128
فرح دخت ساسانیان، حسن رضایی جمالویی، مجتبی انصاری، فاطمه نیک پرور، مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود و طرحواره درمانی بر بهزیستی روان شناختی در زنان مبتلا به سندرم خستگی مزمن و آسیب دیده از خشونت شریک زندگی. مجله پرستار و پزشک در رزم، 1401؛ 9(33): 74-87. magiran.com/p2451128
Farahdokht Sasaniyan, Hasan Rezaei-Jamalouei , Mojtaba Ansarei, Shahidei, Fatemeh Nikparvar, Comparing the effectiveness of ‘Acceptance and Commitment Therapy based on self-compassion’ VS ‘Schema Therapy’ on psychological well-being in women suffering chronic fatigue syndrome and intimate, Nurse and Physician Within War, 2022; 9(33): 74-87. magiran.com/p2451128
فرح دخت ساسانیان، حسن رضایی جمالویی، مجتبی انصاری، فاطمه نیک پرور، "مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود و طرحواره درمانی بر بهزیستی روان شناختی در زنان مبتلا به سندرم خستگی مزمن و آسیب دیده از خشونت شریک زندگی"، مجله پرستار و پزشک در رزم 9، شماره 33 (1401): 74-87. magiran.com/p2451128
Farahdokht Sasaniyan, Hasan Rezaei-Jamalouei , Mojtaba Ansarei, Shahidei, Fatemeh Nikparvar, "Comparing the effectiveness of ‘Acceptance and Commitment Therapy based on self-compassion’ VS ‘Schema Therapy’ on psychological well-being in women suffering chronic fatigue syndrome and intimate", Nurse and Physician Within War 9, no.33 (2022): 74-87. magiran.com/p2451128
فرح دخت ساسانیان، حسن رضایی جمالویی، مجتبی انصاری، فاطمه نیک پرور، (1401). 'مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود و طرحواره درمانی بر بهزیستی روان شناختی در زنان مبتلا به سندرم خستگی مزمن و آسیب دیده از خشونت شریک زندگی'، مجله پرستار و پزشک در رزم، 9(33)، صص.74-87. magiran.com/p2451128
Farahdokht Sasaniyan, Hasan Rezaei-Jamalouei , Mojtaba Ansarei, Shahidei, Fatemeh Nikparvar, (2022). 'Comparing the effectiveness of ‘Acceptance and Commitment Therapy based on self-compassion’ VS ‘Schema Therapy’ on psychological well-being in women suffering chronic fatigue syndrome and intimate', Nurse and Physician Within War, 9(33), pp.74-87. magiran.com/p2451128
فرح دخت ساسانیان؛ حسن رضایی جمالویی؛ مجتبی انصاری؛ فاطمه نیک پرور. "مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود و طرحواره درمانی بر بهزیستی روان شناختی در زنان مبتلا به سندرم خستگی مزمن و آسیب دیده از خشونت شریک زندگی". مجله پرستار و پزشک در رزم، 9 ،33 ، 1401، 74-87. magiran.com/p2451128
Farahdokht Sasaniyan; Hasan Rezaei-Jamalouei ; Mojtaba Ansarei; Shahidei; Fatemeh Nikparvar. "Comparing the effectiveness of ‘Acceptance and Commitment Therapy based on self-compassion’ VS ‘Schema Therapy’ on psychological well-being in women suffering chronic fatigue syndrome and intimate", Nurse and Physician Within War, 9, 33, 2022, 74-87. magiran.com/p2451128
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال