به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما محمدی زرغان، فرهاد جمهری، فریبرز درتاج، نورعلی فرخی، (1401). الگوی ساختاری همبستگی بین انطباق و انسجام خانواده با نگرانی تصویر بدن با نقش میانجیگر کمال گرایی و شفقت خود در ساکنان شهر تهران، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 11(3)، 26-39. magiran.com/p2451908
Shima Mohammadi Zarghan, Farhad Jomehri, Fariborz Dortaj, Noorali Farrokhi, (2022). Structural Model of the Correlation Between Family Cohesion and Cohesion with Body Image Concern with the Mediating Role of Perfectionism and Self-Compassion in Tehran Residents, Journal of Health Promotion Management, 11(3), 26-39. magiran.com/p2451908
شیما محمدی زرغان، فرهاد جمهری، فریبرز درتاج، نورعلی فرخی، الگوی ساختاری همبستگی بین انطباق و انسجام خانواده با نگرانی تصویر بدن با نقش میانجیگر کمال گرایی و شفقت خود در ساکنان شهر تهران. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1401؛ 11(3): 26-39. magiran.com/p2451908
Shima Mohammadi Zarghan, Farhad Jomehri, Fariborz Dortaj, Noorali Farrokhi, Structural Model of the Correlation Between Family Cohesion and Cohesion with Body Image Concern with the Mediating Role of Perfectionism and Self-Compassion in Tehran Residents, Journal of Health Promotion Management, 2022; 11(3): 26-39. magiran.com/p2451908
شیما محمدی زرغان، فرهاد جمهری، فریبرز درتاج، نورعلی فرخی، "الگوی ساختاری همبستگی بین انطباق و انسجام خانواده با نگرانی تصویر بدن با نقش میانجیگر کمال گرایی و شفقت خود در ساکنان شهر تهران"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 11، شماره 3 (1401): 26-39. magiran.com/p2451908
Shima Mohammadi Zarghan, Farhad Jomehri, Fariborz Dortaj, Noorali Farrokhi, "Structural Model of the Correlation Between Family Cohesion and Cohesion with Body Image Concern with the Mediating Role of Perfectionism and Self-Compassion in Tehran Residents", Journal of Health Promotion Management 11, no.3 (2022): 26-39. magiran.com/p2451908
شیما محمدی زرغان، فرهاد جمهری، فریبرز درتاج، نورعلی فرخی، (1401). 'الگوی ساختاری همبستگی بین انطباق و انسجام خانواده با نگرانی تصویر بدن با نقش میانجیگر کمال گرایی و شفقت خود در ساکنان شهر تهران'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 11(3)، صص.26-39. magiran.com/p2451908
Shima Mohammadi Zarghan, Farhad Jomehri, Fariborz Dortaj, Noorali Farrokhi, (2022). 'Structural Model of the Correlation Between Family Cohesion and Cohesion with Body Image Concern with the Mediating Role of Perfectionism and Self-Compassion in Tehran Residents', Journal of Health Promotion Management, 11(3), pp.26-39. magiran.com/p2451908
شیما محمدی زرغان؛ فرهاد جمهری؛ فریبرز درتاج؛ نورعلی فرخی. "الگوی ساختاری همبستگی بین انطباق و انسجام خانواده با نگرانی تصویر بدن با نقش میانجیگر کمال گرایی و شفقت خود در ساکنان شهر تهران". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 11 ،3 ، 1401، 26-39. magiran.com/p2451908
Shima Mohammadi Zarghan; Farhad Jomehri; Fariborz Dortaj; Noorali Farrokhi. "Structural Model of the Correlation Between Family Cohesion and Cohesion with Body Image Concern with the Mediating Role of Perfectionism and Self-Compassion in Tehran Residents", Journal of Health Promotion Management, 11, 3, 2022, 26-39. magiran.com/p2451908
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال