به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی حیدری، ایوب احمدپور، فاطمه تیلکوی بگه جان، یعقوب حقی، (1401). پایش چالش های موثر بر عملکرد تعاونی های مسکن در تولید مسکن شهری با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، 26(1)، 141-172. magiran.com/p2453129
محمدتقی حیدری, Ayub Ahmadpour, Fatemeh Tilkui Beghe Jan, Yagoob Haghi, (2022). Monitoring the effective challenges on the performance of housing cooperatives in the production of urban housing with a futures research approach, Journal of Spatial Planning, 26(1), 141-172. magiran.com/p2453129
محمدتقی حیدری، ایوب احمدپور، فاطمه تیلکوی بگه جان، یعقوب حقی، پایش چالش های موثر بر عملکرد تعاونی های مسکن در تولید مسکن شهری با رویکرد آینده پژوهی. فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، 1401؛ 26(1): 141-172. magiran.com/p2453129
محمدتقی حیدری, Ayub Ahmadpour, Fatemeh Tilkui Beghe Jan, Yagoob Haghi, Monitoring the effective challenges on the performance of housing cooperatives in the production of urban housing with a futures research approach, Journal of Spatial Planning, 2022; 26(1): 141-172. magiran.com/p2453129
محمدتقی حیدری، ایوب احمدپور، فاطمه تیلکوی بگه جان، یعقوب حقی، "پایش چالش های موثر بر عملکرد تعاونی های مسکن در تولید مسکن شهری با رویکرد آینده پژوهی"، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا 26، شماره 1 (1401): 141-172. magiran.com/p2453129
محمدتقی حیدری, Ayub Ahmadpour, Fatemeh Tilkui Beghe Jan, Yagoob Haghi, "Monitoring the effective challenges on the performance of housing cooperatives in the production of urban housing with a futures research approach", Journal of Spatial Planning 26, no.1 (2022): 141-172. magiran.com/p2453129
محمدتقی حیدری، ایوب احمدپور، فاطمه تیلکوی بگه جان، یعقوب حقی، (1401). 'پایش چالش های موثر بر عملکرد تعاونی های مسکن در تولید مسکن شهری با رویکرد آینده پژوهی'، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، 26(1)، صص.141-172. magiran.com/p2453129
محمدتقی حیدری, Ayub Ahmadpour, Fatemeh Tilkui Beghe Jan, Yagoob Haghi, (2022). 'Monitoring the effective challenges on the performance of housing cooperatives in the production of urban housing with a futures research approach', Journal of Spatial Planning, 26(1), pp.141-172. magiran.com/p2453129
محمدتقی حیدری؛ ایوب احمدپور؛ فاطمه تیلکوی بگه جان؛ یعقوب حقی. "پایش چالش های موثر بر عملکرد تعاونی های مسکن در تولید مسکن شهری با رویکرد آینده پژوهی". فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، 26 ،1 ، 1401، 141-172. magiran.com/p2453129
محمدتقی حیدری; Ayub Ahmadpour; Fatemeh Tilkui Beghe Jan; Yagoob Haghi. "Monitoring the effective challenges on the performance of housing cooperatives in the production of urban housing with a futures research approach", Journal of Spatial Planning, 26, 1, 2022, 141-172. magiran.com/p2453129
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال