به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کرم حبیب پور گتابی، مرتضی قلیچ، فرهاد بزرافکن، (1401). اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 14(51)، 6. magiran.com/p2455935
Karam Habibpour Gatabi , Morteza Ghelich, Farhad Bazrafkan, (2022). The Effectiveness of Socio-Cultural Services of the Civil Servants Pension Fund on the Quality of Life of Retirees, Social Development & Welfare Planing, 14(51), 6. magiran.com/p2455935
کرم حبیب پور گتابی، مرتضی قلیچ، فرهاد بزرافکن، اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 1401؛ 14(51): 6. magiran.com/p2455935
Karam Habibpour Gatabi , Morteza Ghelich, Farhad Bazrafkan, The Effectiveness of Socio-Cultural Services of the Civil Servants Pension Fund on the Quality of Life of Retirees, Social Development & Welfare Planing, 2022; 14(51): 6. magiran.com/p2455935
کرم حبیب پور گتابی، مرتضی قلیچ، فرهاد بزرافکن، "اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان"، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 14، شماره 51 (1401): 6. magiran.com/p2455935
Karam Habibpour Gatabi , Morteza Ghelich, Farhad Bazrafkan, "The Effectiveness of Socio-Cultural Services of the Civil Servants Pension Fund on the Quality of Life of Retirees", Social Development & Welfare Planing 14, no.51 (2022): 6. magiran.com/p2455935
کرم حبیب پور گتابی، مرتضی قلیچ، فرهاد بزرافکن، (1401). 'اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان'، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 14(51)، صص.6. magiran.com/p2455935
Karam Habibpour Gatabi , Morteza Ghelich, Farhad Bazrafkan, (2022). 'The Effectiveness of Socio-Cultural Services of the Civil Servants Pension Fund on the Quality of Life of Retirees', Social Development & Welfare Planing, 14(51), pp.6. magiran.com/p2455935
کرم حبیب پور گتابی؛ مرتضی قلیچ؛ فرهاد بزرافکن. "اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان". فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 14 ،51 ، 1401، 6. magiran.com/p2455935
Karam Habibpour Gatabi ; Morteza Ghelich; Farhad Bazrafkan. "The Effectiveness of Socio-Cultural Services of the Civil Servants Pension Fund on the Quality of Life of Retirees", Social Development & Welfare Planing, 14, 51, 2022, 6. magiran.com/p2455935
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال