به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، عزیزه بابازاده، مرتضی مفیدی چلان، (1401). ارتباط بین ویژگی های مورفولوژیکی و تولید درمنه کوهی (Artemisia aucheri) در مراتع کوهستانی، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 29(2)، 172-190. magiran.com/p2459974
Javad Motamedi , Esmaeil Sheidai Karkaj, Azizeh Babazadeh, Morteza Mofidi Chelan, (2022). Relationship between morphological characteristics and production of Artemisia aucheri in mountain rangelands, Iranian Journal of Range and Desert Research, 29(2), 172-190. magiran.com/p2459974
جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، عزیزه بابازاده، مرتضی مفیدی چلان، ارتباط بین ویژگی های مورفولوژیکی و تولید درمنه کوهی (Artemisia aucheri) در مراتع کوهستانی. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1401؛ 29(2): 172-190. magiran.com/p2459974
Javad Motamedi , Esmaeil Sheidai Karkaj, Azizeh Babazadeh, Morteza Mofidi Chelan, Relationship between morphological characteristics and production of Artemisia aucheri in mountain rangelands, Iranian Journal of Range and Desert Research, 2022; 29(2): 172-190. magiran.com/p2459974
جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، عزیزه بابازاده، مرتضی مفیدی چلان، "ارتباط بین ویژگی های مورفولوژیکی و تولید درمنه کوهی (Artemisia aucheri) در مراتع کوهستانی"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 29، شماره 2 (1401): 172-190. magiran.com/p2459974
Javad Motamedi , Esmaeil Sheidai Karkaj, Azizeh Babazadeh, Morteza Mofidi Chelan, "Relationship between morphological characteristics and production of Artemisia aucheri in mountain rangelands", Iranian Journal of Range and Desert Research 29, no.2 (2022): 172-190. magiran.com/p2459974
جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، عزیزه بابازاده، مرتضی مفیدی چلان، (1401). 'ارتباط بین ویژگی های مورفولوژیکی و تولید درمنه کوهی (Artemisia aucheri) در مراتع کوهستانی'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 29(2)، صص.172-190. magiran.com/p2459974
Javad Motamedi , Esmaeil Sheidai Karkaj, Azizeh Babazadeh, Morteza Mofidi Chelan, (2022). 'Relationship between morphological characteristics and production of Artemisia aucheri in mountain rangelands', Iranian Journal of Range and Desert Research, 29(2), pp.172-190. magiran.com/p2459974
جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ عزیزه بابازاده؛ مرتضی مفیدی چلان. "ارتباط بین ویژگی های مورفولوژیکی و تولید درمنه کوهی (Artemisia aucheri) در مراتع کوهستانی". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 29 ،2 ، 1401، 172-190. magiran.com/p2459974
Javad Motamedi ; Esmaeil Sheidai Karkaj; Azizeh Babazadeh; Morteza Mofidi Chelan. "Relationship between morphological characteristics and production of Artemisia aucheri in mountain rangelands", Iranian Journal of Range and Desert Research, 29, 2, 2022, 172-190. magiran.com/p2459974
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال