به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید بختیارپور، زینب نژادحسینیان، فیروزه زنگنه مطلق، (1401). تدوین مدل کیفیت زندگی بر اساس دلبستگی مادربه جنین، صمیمیت با همسر و میانجی گری اضطراب در مادران باردار، فصلنامه زن و جامعه، 13(2)، 123-137. magiran.com/p2464334
Saeed Bakhtiarpour, Zeynab Nejadhosinian , Firooze Zanganemotlagh, (2022). A Developmental Model of The Quality of Life based on Maternal Attachment to Fetus, Intimacy with Spouse and Mediated Anxiety in Pregnant Mothers, Journal of Woman & Society, 13(2), 123-137. magiran.com/p2464334
سعید بختیارپور، زینب نژادحسینیان، فیروزه زنگنه مطلق، تدوین مدل کیفیت زندگی بر اساس دلبستگی مادربه جنین، صمیمیت با همسر و میانجی گری اضطراب در مادران باردار. فصلنامه زن و جامعه، 1401؛ 13(2): 123-137. magiran.com/p2464334
Saeed Bakhtiarpour, Zeynab Nejadhosinian , Firooze Zanganemotlagh, A Developmental Model of The Quality of Life based on Maternal Attachment to Fetus, Intimacy with Spouse and Mediated Anxiety in Pregnant Mothers, Journal of Woman & Society, 2022; 13(2): 123-137. magiran.com/p2464334
سعید بختیارپور، زینب نژادحسینیان، فیروزه زنگنه مطلق، "تدوین مدل کیفیت زندگی بر اساس دلبستگی مادربه جنین، صمیمیت با همسر و میانجی گری اضطراب در مادران باردار"، فصلنامه زن و جامعه 13، شماره 2 (1401): 123-137. magiran.com/p2464334
Saeed Bakhtiarpour, Zeynab Nejadhosinian , Firooze Zanganemotlagh, "A Developmental Model of The Quality of Life based on Maternal Attachment to Fetus, Intimacy with Spouse and Mediated Anxiety in Pregnant Mothers", Journal of Woman & Society 13, no.2 (2022): 123-137. magiran.com/p2464334
سعید بختیارپور، زینب نژادحسینیان، فیروزه زنگنه مطلق، (1401). 'تدوین مدل کیفیت زندگی بر اساس دلبستگی مادربه جنین، صمیمیت با همسر و میانجی گری اضطراب در مادران باردار'، فصلنامه زن و جامعه، 13(2)، صص.123-137. magiran.com/p2464334
Saeed Bakhtiarpour, Zeynab Nejadhosinian , Firooze Zanganemotlagh, (2022). 'A Developmental Model of The Quality of Life based on Maternal Attachment to Fetus, Intimacy with Spouse and Mediated Anxiety in Pregnant Mothers', Journal of Woman & Society, 13(2), pp.123-137. magiran.com/p2464334
سعید بختیارپور؛ زینب نژادحسینیان؛ فیروزه زنگنه مطلق. "تدوین مدل کیفیت زندگی بر اساس دلبستگی مادربه جنین، صمیمیت با همسر و میانجی گری اضطراب در مادران باردار". فصلنامه زن و جامعه، 13 ،2 ، 1401، 123-137. magiran.com/p2464334
Saeed Bakhtiarpour; Zeynab Nejadhosinian ; Firooze Zanganemotlagh. "A Developmental Model of The Quality of Life based on Maternal Attachment to Fetus, Intimacy with Spouse and Mediated Anxiety in Pregnant Mothers", Journal of Woman & Society, 13, 2, 2022, 123-137. magiran.com/p2464334
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال